Przetargi.pl
Zakup i dostawa produktów chemicznych

Jednostka Wojskowa 1158 ogłasza przetarg

 • Adres: 98-100 Łask, ul. 9 Maja 95
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 43 677 05 91 , fax. 43 677 07 09
 • Data zamieszczenia: 2015-02-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Jednostka Wojskowa 1158
  ul. 9 Maja 95 95
  98-100 Łask, woj. łódzkie
  tel. 43 677 05 91, fax. 43 677 07 09
  REGON: 73009757200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.32blot.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Skarb Państwa - Jednostka Wojskowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa produktów chemicznych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa produktów chemicznych. 2. Całość przedmiotu zamówienia została podzielona na 3 części (opis pkt 18 SIWZ). 3. Ilość i asortyment zgodnie z formularzem cenowym - załącznik nr 5 do SIWZ. 4. Wymagania Zamawiającego związane z przedmiotem zamówienia: 4.1. Zamawiający złoży zamówienie na dostawę niezbędnych artykułów pisemnie. Termin dostawy zapotrzebowanych artykułów zostanie określony w trybie roboczym z Wykonawcą jednak nie później niż 12.08.2015 r. 4.2. Przedmiot zamówienia musi posiadać gwarancję producenta o okresie ważności wynoszącym co najmniej 75% tj. ? terminu licząc od dnia dostawy. 4.3. Przedmiot zamówienia powinien być dostarczony w oryginalnych, jednostkowych opakowaniach producenta. 4.4. Wszystkie dostarczone artykuły muszą być fabrycznie nowe, zakonserwowane metodą zapewniającą zachowanie ich właściwości i parametrów techniczno-eksploatacyjnych, podczas przechowywania w warunkach magazynowych. 4.5. Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany okazać - w stosunku do wskazanych produktów, w zależności od ich rodzaju - odpowiedni certyfikat zgodności z Polską Normą lub normami europejskimi. 4.6. Zgodnie z art. 29 ust. 3 Ustawy prawo zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów równoważnych. Przez materiały równoważne Zamawiający rozumie materiały o parametrach takich samych lub wyższych jak podane w załączniku nr 5 i 7 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 240000004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 2 400,00 PLN dla całości zamówienia lub: część I - 2 100,00 PLN; część II - 100,00 PLN; część III - 100,00 PLN. 2. Dopuszcza się złożenie wadium w różnej formie prawnej, wedle zasad podanych w ustawie Pzp. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu powyższą kwotę należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Jednostki Wojskowej 1158 nr 72 1010 1371 0024 1113 9120 0000 z adnotacją: Wadium na zakup i dostawę produktów chemicznych, nr sprawy 17_PN_2015. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert tj. do 11.03.2015 r. do godz. 1100. 3. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium, zostanie odrzucona. 4. Jeżeli wadium zostanie wpłacone z konta nie będącego własnością Wykonawcy w ofercie należy wskazać konto do zwrotu wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin ważności produktu
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.32blot.wp.mil.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach