Przetargi.pl
„Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych oraz sprzętu ICT do szkół na terenie Gminy Brzyska”

Urząd Gminy Brzyska ogłasza przetarg

 • Adres: 38-212 Brzyska, Brzyska
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 134 460 120 , fax. 134 460 105
 • Data zamieszczenia: 2019-04-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Brzyska
  Brzyska 1
  38-212 Brzyska, woj. podkarpackie
  tel. 134 460 120, fax. 134 460 105
  REGON: 10075300000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.brzyska.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych oraz sprzętu ICT do szkół na terenie Gminy Brzyska”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa pomocy dydaktycznych oraz sprzętu ICT w ramach projektu pt. „Poprawa jakości kształcenia w szkołach podstawowych na terenie Gminy Brzyska” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Działanie 9.2. Szczegółowy opis zamówienia, zawierający rodzaj i ilość pomocy dydaktycznych, ich opis został zawarty w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załączniki nr 7 do SIWZ. Sprzęt/pomoce dydaktyczne stanowiące wyposażenie pracowni przyrodniczych oznaczone jako znajdujące się w wykazie MEN powinny dodatkowo spełniać wymagania opisane w szczegółowym katalogu wyposażenia szkolnych pracowni przedmiotów przyrodniczych opracowanych przez MEN i udostępnionym za pośrednictwem strony internetowej www.men.gov.pl Określając przedmiot zamówienia poprzez wskazanie nazw handlowych, Zamawiający dopuszcza wszelkie ich odpowiedniki rynkowe nie gorsze niż wskazane. Parametry wskazanego przez Zamawiającego standardu przedstawiają warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, funkcjonalne, natomiast wskazana marka lub nazwa handlowa określa klasę produktu, a nie konkretnego producenta. Wykonawca winien udzielić gwarancji na dostarczony asortyment zgodnie z gwarancją producenta. Wymienione w opisie produkty muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, posiadać karty gwarancyjne i instrukcję obsługi w języku polskim oraz muszą być wolne od obciążeń prawami osób trzecich. Sprzęt będący przedmiotem zamówienia powinien posiadać wymagane prawem certyfikaty i atesty, dopuszczające do użytkowania urządzenia. Wykonawca przekaże wraz z dostarczonymi urządzeniami certyfikat na znak bezpieczeństwa oraz certyfikat zgodności lub deklarację zgodności – dotyczy urządzeń, dla których jest to wymagane odrębnymi przepisami. MIEJSCE DOSTAWY: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzyskach z siedzibą: 38-212 Brzyska 348 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Błażkowej z siedzibą: 38-212 Błażkowa 125 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wróblowej z siedzibą: 38-212 Wróblowa 36
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39162100-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; 2) w przypadku gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik pełnomocnictwo dla tej osoby określające jego zakres. Pełnomocnictwo powinno być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy. Za osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawców uznaje się: osoby wskazane w Krajowym Rejestrze Sądowym lub w dokumencie równorzędnym, osoby legitymujące się odpowiednim pełnomocnictwem określającym zakres umocowania. Wszelkie pełnomocnictwa powinny być załączone do oferty w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach