Przetargi.pl
Zakup i dostawa oprogramowania do inżynierii odwrotnej na potrzeby realizacji projektu „Innowacyjne Opolskie – profesjonalizacja usług PNT w Opolu”.

Park Naukowo-Technologiczny w Opolu Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 45-839 Opole, Technologiczna
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. +48 77 443 89 30, , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2019-03-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Park Naukowo-Technologiczny w Opolu Sp. z o.o.
  Technologiczna 2
  45-839 Opole, woj. opolskie
  tel. +48 77 443 89 30, , fax. -
  REGON: 16150635800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pnt.opole.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: spółka samorządu gminy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa oprogramowania do inżynierii odwrotnej na potrzeby realizacji projektu „Innowacyjne Opolskie – profesjonalizacja usług PNT w Opolu”.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa oprogramowania specjalistycznego o właściwościach i przeznaczeniu opisanym szczegółowo w dokumencie OPZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48321000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Prawa, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.1 pkt.23 Prawa. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawca nie prowadzi do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną