Przetargi.pl
Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego

Gmina Nowogród ogłasza przetarg

 • Adres: 18-414 Nowogród, ul. Łomżyńska
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 86 2175520 , fax. 86 2175520
 • Data zamieszczenia: 2019-11-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Nowogród
  ul. Łomżyńska 41
  18-414 Nowogród, woj. podlaskie
  tel. 86 2175520, fax. 86 2175520
  REGON: 45066996700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.nowogrod.com

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje zakup i dostawę oleju opałowego lekkiego na 2020 r. Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego, zgodnego z Polską Normą PN-C – 96024:2011, w ilości ok. 85 500 litrów do następujących obiektów: Zespół Szkół Samorządowych w Nowogrodzie (poj. zb.- 10 000 l), Hala sportowa przy Zespole Szkół Samorządowych w Nowogrodzie (poj. zb. 7 500 l) Przedszkole Samorządowe w Nowogrodzie (poj. zb. – 2 000 l), M-GOK w Nowogrodzie ul. Łomżyńska 13 (poj. zb. – 3 000 l), M-GOK w Nowogrodzie budynek przy ul. Rynek 20 (poj.zb. – 3 000 l) Świetlica wiejska w Mątwicy (poj.zb. 2 000 l) Budynek Senior + w Sławcu (poj. zb. – 2 000 l), Urząd Miejski w Nowogrodzie ( poj. zb. – 4 000 l), Olej opałowy będzie dostarczany do w/w miejsc w ilości wskazanej przez Zamawiającego w zależności od potrzeb, tj. w zależności od faktycznego zużycia w czasie mroźnej lub mniej mroźnej zimy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09135100-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Zamawiający żąda wniesienia wadium dla zamówienia w wysokości 5.000,00 złotych (słownie: pięć tysięcy złotych) 2. Wykonawca wnosi wadium przed upływem terminu składania ofert: - w pieniądzu, sposób przekazania: przelew na rachunek bankowy zamawiającego (DECYDUJE DATA WPŁYWU NA KONTO ZAMAWIAJĄCEGO); dowód przelewu dołączony do oferty. - w formie poręczeń lub gwarancji: oryginał dołączony do oferty 3.Numer rachunku bankowego, na który należy wnieść wadium 05 8757 1011 2600 0097 2000 0050
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Formularz ofertowy wypełniony i podpisany przez wykonawcę według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ. 2) Pełnomocnictwo do reprezentowania przed zamawiającym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, jeżeli wykonawca mocuje pełnomocnika.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach