Przetargi.pl
Zakup i dostawa oleju opałowego dla jednostek organizacyjnych Gminy Oleśnica w roku 2016 .

Gmina Oleśnica ogłasza przetarg

 • Adres: 56-400 Oleśnica, ul. 11- go Listopada 24
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 071 3140215 , fax. 071 3140204
 • Data zamieszczenia: 2015-12-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Oleśnica
  ul. 11- go Listopada 24 24
  56-400 Oleśnica, woj. dolnośląskie
  tel. 071 3140215, fax. 071 3140204
  REGON: 93193479100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.olesnica.wroc.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa oleju opałowego dla jednostek organizacyjnych Gminy Oleśnica w roku 2016 .
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakup i dostawa oleju opałowego , lekkiego np. EKOTERM PLUS lub równoważnego o parametrach wynikających z normy - PN-C-96024, dla jednostek organizacyjnych Gminy - czterech szkół podstawowych w roku 2015 , położonych na terenie Gminy Oleśnica w ilości do 125 000 l , w miejscowościach: 1) Smolna nr 70 - w ilości do 20 000 l - max. jednorazowe tankowanie - do 6000 l 2) Wszechświęte nr 16 B - w ilości do 40 000 l - max. jednorazowe tankowanie - do 6000 l 3) Ligota Mała nr 15 - w ilości do 25 000 l - max. jednorazowe tankowanie - do 8000 l 4) Ligota Polska nr 3 - w ilości do 40 000 l - max. jednorazowe tankowanie - do 4000 l 1.1. Warunki realizacji zamówienia - dostaw : 1. Dostawy realizowane muszą być transportem wykonawcy, samochodem cysterną z wężem spustowym o długości co najmniej 30 m lub autocysterną zapewniającą prawidłową i bezkolizyjną realizację dostaw. 2. Dostawy powinny być realizowane w godzinach 8.00 -13.00 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. 3. Miejscem realizacji zamówienia będzie dostawa oleju do oddzielnych kotłowni. Umowy zostaną zawarte z każdą jednostka organizacyjną - oddzielnie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 093510005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie wymagane

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: termin płatności
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.olesnica.wroc.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną