Przetargi.pl
Zakup i dostawa oleju opałowego.

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W LEGNICKIM POLU ogłasza przetarg

 • Adres: 59-241 Legnickie Pole, ul. Benedyktynów 4
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 76 858 21 64
 • Data zamieszczenia: 2022-11-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W LEGNICKIM POLU
  ul. Benedyktynów 4
  59-241 Legnickie Pole, woj. dolnośląskie
  tel. 76 858 21 64
  REGON: 000291990
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://dpslp.org.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa oleju opałowego.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  . Przedmiotem zamówienia jest zakup oraz jednorazowa dostawa 15 000 litrów oleju opałowego lekkiego do kotłowni Domu Pomocy Społecznej w Legnickim Polu, transportem na koszt Wykonawcy. Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SWZ oraz projektowane postanowienia umowy – stanowiące załącznik nr 3 do SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09135100-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu (na zasadach określonych w Rozdziale VII SWZ) oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.2. O udzielenie zamówienia mogą biegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.4) zdolności technicznej lub zawodowej:Zamawiający wymaga aby wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – wykonał bądź wykonuje 2 dostawy oleju opałowego lekkiego na kwotę co najmniej 80 000,00 zł brutto każda.3. W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykazując warunek udziału w postępowaniu mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają dostawy, do realizacji których te zdolności są wymagane.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-11-17

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach