Przetargi.pl
Zakup i dostawa oleju napędowego dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Barlinku w okresie od 16.06.2020 r. do 15.06.2021 r.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o. o. ogłasza przetarg

 • Adres: 74-320 Barlinek, ul. Szpitalna
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 957 462 311 , fax. 957 462 311
 • Data zamieszczenia: 2020-06-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o. o.
  ul. Szpitalna 4
  74-320 Barlinek, woj. zachodniopomorskie
  tel. 957 462 311, fax. 957 462 311
  REGON: 21001475500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.pgkbarlinek.pl/bip/index.php?id=120
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa oleju napędowego dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Barlinku w okresie od 16.06.2020 r. do 15.06.2021 r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa oleju napędowego na potrzeby własnej bazy transportowej. Przewiduje się zakup paliwa w ciągu 12 miesięcy w szacowanej ilości ok. 40.000 litrów (w tym ok. 15.000 litrów odpowiadających zimowym warunkom eksploatacji) z częstotliwością dostawy około raz w miesiącu (w ilości 4.000 – 4.500 litrów jednorazowo). Dostawa następowała będzie do bazy paliw Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Barlinku, zlokalizowanej przy ul. Szpitalnej 4 w Barlinku. 2. Dostarczone paliwo musi odpowiadać normie: PN-EN-590. 3. W okresie zimowym tj. od. 15 listopada do 15 marca dostawca zapewni paliwo odpowiadające zimowym warunkom eksploatacji pojazdów do temperatury 35°C poniżej zera (temperatura zablokowania zimnego filtru, CFPP -33°C ÷ -35°C, a temperatura mętnienia -14°C)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09134100-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wysokość wadium. 1) Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: 3.000,00 PLN słownie: trzy tysiące złotych i 00/100 złotych 2. Forma wadium. 1) Wadium może być wniesione w następujących formach: i. pieniądzu, ii. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, iii. gwarancjach bankowych, iv. gwarancjach ubezpieczeniowych, v. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r., Nr 42, poz. 275 z późn. zm.) 2) Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach 3) W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja ma być, co najmniej: bezwarunkowa, nieprzenośna, nieodwołalna i płatna na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego. Gwarancja ma być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: i. nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjanta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, ii. oznaczenie postępowania, iii. określenie przedmiotu postępowania iv. określenie wierzytelności, którą ma być zabezpieczona gwarancja, v. kwotę gwarancji, vi. termin ważności gwarancji, vii. zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w sytuacjach opisanych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 PZP. Postanowienia pkt. 15 ppkt. 2.3) stosuje się odpowiednio do wadium wniesionego w formie poręczeń. 3. Miejsce i sposób wniesienia wadium. 1) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na następujący rachunek Zamawiającego: Centrala GBS w Barlinku, ul. Strzelecka 2, 74-320 Barlinek, Nr konta: 64 8355 0009 0000 0329 2000 0003 do dnia 08.06.2020 r. do godziny 11:00 z adnotacją: „Wadium – PALIWO” Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu. 2) Wadium wnoszone w innych dopuszczonych przez Zamawiającego formach należy dołączyć w oryginale do oferty składanej w siedzibie Zamawiającego do dnia 08.06.2020 r. do godziny 11:00, pokój – Sekretariat. 4. Termin wniesienia wadium. 1) Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. 2) W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę jest warunkiem koniecznym, ale nie wystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę. 5. Zwrot wadium. 1) Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem okoliczności wskazanych w art. 46 ust. 4a Prawa zamówień publicznych. 2) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 3) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 6. Utrata wadium. 1) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a PZP, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 PZP, oświadczenia o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 PZP, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 2) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: i. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, ii. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca spełni przedmiotowy warunek, o ile złoży oświadczenie, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Kompletna oferta musi zawierać: a) Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, b) Jednolity dokument zamówienia stanowiący załącznik nr 5 do niniejszego SIWZ c) stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, d) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamowienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego, e) zobowiązanie podmiotu trzeciego,w przypadku, gdy Zamawiający polega na zasobach tego podmiotu w celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu (w jednolitym dokumencie zamówienia), f) propozycję zlecenia części zamówienia podwykonawcom na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ (jeżeli dotyczy), g) pozostałe dokumenty wymienione w rozdz. 12 niniejszego SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach