Przetargi.pl
Zakup i dostawa oleju napedowego

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy Zakład Doświadczalny Radzików ogłasza przetarg

 • Adres: 05-870 Błonie, Radzików
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 227 253 715 , fax. 227 253 715
 • Data zamieszczenia: 2020-01-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy Zakład Doświadczalny Radzików
  Radzików
  05-870 Błonie, woj. mazowieckie
  tel. 227 253 715, fax. 227 253 715
  REGON: 79480000400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdhar.pl/Przetarg-ogłoszenia
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowy Instytut Badawczy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa oleju napedowego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 3.1 Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa oleju napędowego w okresie od 01.02.2020 do 31.07.2020r. dla Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin Państwowego Instytutu Badawczego Zakładu Doświadczalnego Radzików po cenie zaoferowanej w formularzu ofertowym. Przedmiot zamówienia został podzielony na zadania: Nr. zadania Nazwa i rodzaj paliwa Ilość w litrach 1 2 3 Zadanie nr.1 Olej napędowy 60.000 3.2 Ustalenia dotyczące przedmiotu zamówienia: 1) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych, 2) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, 3) Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających, 4) Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej, 5) Zamawiający wymaga od Wykonawcy samodzielnego wykonania zamówienia. 3.3 Inne wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia określone przez Zamawiającego: 1) Kod klasyfikacji Wspólnego słownika Zamówień – CPV: 09 13 41 00 8 - olej napędowy, 2) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność rodzajową i ilościową, 3) Wykonawca jest odpowiedzialny za całokształt realizacji zamówienia, w tym: za przebieg i terminową dostawę, za szkody wyrządzone w przypadku dostarczenia nieodpowiedniego oleju, za straty powstałe z winy Wykonawcy - do czasu wygaśnięcia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego. 3.4 Informacje dotyczące realizacji zamówienia: Przedmiotem zamówienia są: 1) Olej napędowy w ilości razem – 55.000 l. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy oleju napędowego w łącznej ilości 60.000 litrów na okres 6 miesięcy, w zależności od pory roku (olej letni/olej zimowy) na potrzeby Zakładu Doświadczalnego w Radzikowie. Dostawy będą realizowane na podstawie zamówienia telefonicznego lub e-mailem, do zbiornika paliwa, znajdującego się na terenie siedziby Zamawiającego w Radzikowie lub oddziale w Młochowie. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć olej napędowy własnym transportem (samochodami ze świadectwem legalizacji dystrybutora – do wglądu przy każdej dostawie) i na własny koszt w terminie 24 godzin od otrzymania zamówienia do zbiornika w/w instytucji. Każdorazowa dostawa paliwa po 10.000 l. musi być potwierdzona certyfikatem jakości potwierdzającym wymagania jakościowe, zgodne z Polską Normą (PN) o parametrach nie gorszych niż według Polskiej Normy PN-EN 590:2013-12 dla oleju napędowego oraz wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych. Przyjęcie dostarczanego paliwa odbywać się będzie w litrach w temperaturze referencyjnej 15° C. Zamówione paliwo przeznaczone będzie na potrzeby eksploatacyjne pojazdów, zamawiającego w terminach i ilości zależnych od bieżących potrzeb Zamawiającego. Dostawa i ilości przybliżone na adresy jak niżej: a) Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin –Państwowy Instytut Badawczy Zakład Doświadczalny Radzików, 05-870 Błonie, około 35.000 litrów, b) Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy Zakład Doświadczalny Radzików Gospodarstwo Młochów, ul. Platanowa 19, 05-831 Młochów, około 25.000 litrów; Ilości dostarczanego paliwa do danej miejscowości są szacunkowe i mogą uleć zmianie. W związku z czym Wykonawca nie będzie mógł zmieniać ceny. Zamawiający zastrzega, iż łączna ilość zamówienia w czasie trwania umowy może ulec zmianie: a) w przypadku zmniejszenia zakresu zamówienia maksymalnie 20% w stosunku do wielkości określonej w SIWZ w trakcie realizacji umowy, przy uwzględnieniu potrzeb Zamawiającego. Zmniejszenie zakresu zamówienia nie stanowi podstaw do żadnych roszczeń (odszkodowania). b) w przypadku większego zapotrzebowania na paliwo (max.10%) cena nie ulegnie zmianie w stosunku ceny podanej na formularzu ofertowym.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09134100-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej lub czynności (posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji) jeżeli przepisy prawa nakładają taki obowiązek.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 11.2 Dokumenty składane wraz z ofertą: 1) Wypełniony formularz ofertowy – Załącznik nr.1 2) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – Załącznik nr.2 3) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – Załącznik nr.3 4) Wzór umowy – Załącznik nr.4 5) Pełnomocnictwo – jeżeli dotyczy - powinno być dołączone do oferty w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach