Przetargi.pl
Zakup i dostawa odczynników oraz materiałów zużywalnych dla Zakładu Monitoringu Biologicznego i Środowiska Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi

Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego Nofera ogłasza przetarg

 • Adres: 91-348 Łódź, ul. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 42 6314 872; 871 , fax. 42 6314573
 • Data zamieszczenia: 2019-03-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego Nofera
  ul. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus 8
  91-348 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 42 6314 872; 871, fax. 42 6314573
  REGON: 00028853800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.imp.lodz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Instytut Badawczy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa odczynników oraz materiałów zużywalnych dla Zakładu Monitoringu Biologicznego i Środowiska Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego do miejsca wskazanego przez Zamawiającego odczynników laboratoryjnych oraz materiałów zużywalnych dla Zakładu Monitoringu Biologicznego i Środowiska Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi. 2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części (2 pakiety). Wykonawca może złożyć ofertę na 2 pakiety łącznie lub na każdy pakiet oddzielnie. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, tj. właściwości, stopień czystości i skład odczynników stanowi Załącznik nr 1a do SIWZ (Formularz asortymentowo-cenowy) dla Pakietu nr 1 oraz Załącznik nr 1b do SIWZ – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Pakietu nr 2 4. Zamawiający wskazał numery katalogowe odczynników w celu wskazania ich specyfikacji i składu. Odczynniki o bardzo wysokim stopniu czystości przeznaczone będą również do badań naukowych z zastosowaniem techniki chromatografii cieczowej ze spektrometrią mas oraz techniką wysokosprawnej chromatografii cieczowej i gazowej. 5. Odczynniki muszą być dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, posiadać wymagane atesty (certyfikaty) oraz powinny być odpowiednio oznaczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 6. Wykonawca gwarantuje, że odczynniki i sprzęt zużywalny będą posiadać stały poziom czystości, który nie zakłóci prowadzenia prac badawczych i naukowych oraz zapewni powtarzalność wyników. 7. Dostawy realizowane będą sukcesywnie, transportem Wykonawcy (w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 – 13:00) w terminie do 3 dni roboczych na podstawie sukcesywnych zamówień składanych w formie pisemnej (tj. fax / e-mail) lub telefonicznie, zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem. 8. Wskazana przez Wykonawcę cena zawiera wszelkie koszty jakie poniesie zamawiający w związku z realizacją przedmiotowego zamówienia, w szczególności: koszty dostawy do siedziby Zamawiającego do miejsca wskazanego przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do dostawy odczynników z zachowaniem odpowiednich warunków (w szczególności temperatura) przechowania odczynników w czasie dostawy. 9. Za opakowanie towaru oraz jego ubezpieczenie, transport krajowy i zagraniczny, koszty cła, odprawy celnej, podatek od towarów i usług, załadunek i rozładunek oraz za dostarczenie przedmiotu zamówienia w terminie odpowiada Wykonawca 10. Oferowany asortyment musi być opakowany w sposób umożliwiający jego identyfikację (ilość, dane indywidualizujące) bez konieczności naruszania opakowania. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy asortymentu będącego przedmiotem niniejszej umowy oryginalnie zapakowanego i prawidłowo oznaczonego. 11. Termin ważności dostarczanego asortymentu (przydatności do użycia) musi wynosić minimum 12 miesięcy od daty dostawy. 12. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian ilościowych zamawianego asortymentu określonego w Załączniku nr 1 A i B do SIWZ w zakresie poszczególnych pozycji przedmiotu zamówienia (tzn. Zamawiający będzie uprawniony np. do zamawiania asortymentu określonego w zał. nr 1a i 1b do SIWZ w większej ilości z jednej pozycji, niż będzie to wynikało z opisu przedmiotu zamówienia, a w niektórych pozycjach w ilościach mniejszych) przy zachowaniu poszczególnych cen jednostkowych oraz ogólnej wartości umowy, która zostanie zawarta w wyniku rozstrzygniętego niniejszego postępowania na co Wykonawca wyraża zgodę i nie będzie dochodził roszczeń z tytułu zmian ilościowych w trakcie trwania umowy. 13. Zmniejszenie ilości przedmiotu umowy nie spowoduje dla Zamawiającego żadnych konsekwencji prawno-finansowych. 14. W przypadku stwierdzenia braków ilościowych w dostarczonym towarze Wykonawca ma obowiązek dokonać zgodnych z zamówieniem korekt w dostawie w ciągu 2 dni roboczych od momentu otrzymania od Zamawiającego informacji o stwierdzeniu braków ilościowych, na swój koszt i ryzyko. 15. W przypadku stwierdzenia wad fizycznych w dostarczonym towarze, Wykonawca zobowiązuje się do wymiany wadliwego przedmiotu zamówienia na towar wolny od wad w ciągu 2 dni roboczych od momentu zgłoszenia wadliwości na swój koszt i ryzyko. 16. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania produktów równoważnych (tj. o parametrach nie gorszych niż wskazane przez Zamawiającego), przy czym Wykonawca jest zobowiązany wykazać, że zaoferowany produkt jest równoważny do wskazanego przez Zamawiającego. • Ofertą równoważną jest zaoferowanie przedmiotu o takich samych lub lepszych parametrach, jakościowych, spełniający parametry określone przez Zamawiającego w załączniku nr 1a i 1b -arkusz asortymentowo-cenowy do SIWZ W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest przedstawić szczegółową specyfikację z której w sposób niebudzący wątpliwości Zamawiającego będzie wynikać, iż zaoferowany asortyment jest o takich samych standardach jakościowych, w odniesieniu do asortymentu określonego przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający informuje, iż w razie gdy w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się znaki towarowe, za ofertę równoważną uznaje się ofertę spełniającą parametry indywidualnie wskazanego asortymentu określone przez jego producenta.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33696500-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa w/w warunku

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach