Przetargi.pl
Zakup i dostawa odczynników chemicznych, laboratoryjnych, wzorców, pożywek, podłóż, testów mikrobiologicznych, surowic diagnostycznych i szczepów wzorcowych dla Laboratorium WOMP Modlin.

26 Wojskowy Oddział Gospodarczy ogłasza przetarg

 • Adres: 05-131 Zegrze, Juzistek
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 261883896 , fax. 261883868
 • Data zamieszczenia: 2020-05-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 26 Wojskowy Oddział Gospodarczy
  Juzistek 2
  05-131 Zegrze, woj. mazowieckie
  tel. 261883896, fax. 261883868
  REGON: 14291704000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.26wog.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka Wojskowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa odczynników chemicznych, laboratoryjnych, wzorców, pożywek, podłóż, testów mikrobiologicznych, surowic diagnostycznych i szczepów wzorcowych dla Laboratorium WOMP Modlin.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa odczynników chemicznych laboratoryjnych, wzorców, pożywek, podłóż, testów mikrobiologicznych, surowic diagnostycznych i szczepów wzorcowych dla Laboratorium WOMP Modlin. 2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert w podziale na 30 części. 3. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub więcej części, przy czym tylko jedną ofertę w danej części. 4. Oferty składane w zakresie poszczególnych części zamówienia muszą obejmować całość zawartego w nich przedmiotu zamówienia. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia w wybranej części zamówienia zostaną odrzucone. 5. W trakcie badania i oceny ofert Zamawiający będzie rozpatrywał każdą część oddzielnie. 6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z ilościami został zawarty w formularzach cenowych, stanowiących załączniki nr 2.1- 2.30 do SIWZ. 7. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na warunkach i zasadach określonych w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ. 8. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia był: dostarczony w oryginalnym opakowaniu fabrycznym z zabezpieczeniami stosowanymi przez producenta. Opakowanie musi umożliwić pełną identyfikację przedmiotu zamówienia np. poprzez wskazanie nazwy, postaci, kodu, serii, daty ważności itp., bez konieczności naruszania opakowania, w opakowaniu zabezpieczającym przed zmianami ilościowymi i jakościowymi oraz odpowiadał parametrom określonym w formularzach cenowych – stanowiących załączniki nr 2.1 - 2.30 do SIWZ. 9. Zamawiający wymaga aby termin ważności przedmiotu zamówienia, został określony i wpisany przez Wykonawcę w załącznikach nr 2.1-2.30 Formularz cenowy - odpowiednio dla każdej części i liczony był od daty odbioru przedmiotu zamówienia, tj. od daty podpisania Protokołu Odbioru Dostawy bez zastrzeżeń. 10. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień Wykonawcy, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp (art.36 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33696500-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach