Przetargi.pl
Zakup i dostawa obuwia i odzieży roboczej dla uczestników projektu „Lepsze jutro II” realizowanego przez Miasto Zielona Góra-Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze

Centrum Integracji Społecznej ogłasza przetarg

 • Adres: 65-175 Zielona Góra, ul. Staszica
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 68 470 33 03, 455 33 04 , fax. 68 455 33 04
 • Data zamieszczenia: 2019-03-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Integracji Społecznej
  ul. Staszica 4
  65-175 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. 68 470 33 03, 455 33 04, fax. 68 455 33 04
  REGON: 80014617000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.cis.zielonagora.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa obuwia i odzieży roboczej dla uczestników projektu „Lepsze jutro II” realizowanego przez Miasto Zielona Góra-Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Zamówienie obejmuje sukcesywną dostawę obuwia lub odzieży roboczej dla uczestników projektu „Lepsze jutro II” zgodnie z zastawieniem ilościowym i orientacyjnym harmonogramem dostawy zawartym w załączniku nr I.4. do SIWZ. Zamawiający dokonywać będzie zamówień częściowych zgodnie z harmonogramem w formie pisemnej za pomocą faxu lub drogą e-mailową, w których będą określone szczegółowo ilości i rozmiary odzieży lub obuwia, a także na życzenie Wykonawcy również inne informacje niezbędne do realizacji zamówienia. Wymagany termin dostawy zamówień częściowych – 14 dni (dla Części 4) i 7 dni (dla Części 3, 5, 6) od dnia złożenia zamówienia. 2. Miejsce dostawy: ul. Staszica 4, 65-175 Zielona Góra. 3. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia w niniejszym postępowaniu na 4 części i dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, zgodnie z wyborem Wykonawcy – na jedną, kilka lub wszystkie części. 4. Przedmiot zamówienia obejmuje realizację następujących części: a) Część 3 – pracownik sklepowy; b) Część 4 – opiekun środowiskowy; c) Część 5 – opiekun środowiskowy- obuwie; d) Część 6 – pracownik sklepowy – obuwie. 5. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia określonego dla poszczególnych części zamówienia Wykonawca dostarczy obuwie lub odzież roboczą zgodnie z zestawieniem rodzajowo - ilościowym zawartym w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia wg załącznika nr I.3. do SIWZ; 6. Wykonawca na dostarczony przedmiot zamówienia udzieli minimum 12 miesięcznej gwarancji i rękojmi. 7. Zamawiający wymaga zachowania jednolitej stylistyki odzieży i obuwia dostarczonych w ramach poszczególnych części zamówienia. 8. Zamawiający informuje, iż mogące wystąpić w SIWZ wraz załącznikami wskazania nazw zwyczajowych, znaków towarowych, nazw producentów, zdjęć w zamieszczonych elementach opisu przedmiotu zamówienia służy wyłącznie określeniu cech wizualnych, technicznych i jakościowych. Użyte w SIWZ wraz załącznikami nazwy produktów, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie należy traktować jako przykładowe - Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów (produktów) równoważnych. Za produkt równoważny uznaje się produkt, który będzie miał te same cechy funkcjonalne, wizualne, materiałowe i techniczne co konkretny produkt wskazany w SIWZ lecz jest oznaczony innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. Jakość produktu równoważnego nie może być gorsza od opisanego w przedmiocie zamówienia. 9. Zawarte w niniejszej SIWZ wraz załącznikami informacje na temat parametrów i funkcji odzieży lub obuwia są danymi minimalnymi - Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktów o rozszerzonych funkcjach i lepszych parametrach, pod warunkiem, iż spełniają one minimalne wymagania określone w niniejszym zamówieniu. 10. Dostarczona odzież i obuwie muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, wolne od wad, nie regenerowane, nie powystawowe i gotowe do użycie bez żadnych dodatkowych nakładów Zamawiającego oraz dopuszczone do stosowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Oferowana odzież i obuwie muszą spełniać wymogi bezpieczeństwa wynikające z obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przepisów w tym zakresie. Materiały użyte do wykonania odzieży i obuwia muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, posiadać odpowiednie wymagane prawem polskim atesty, certyfikaty, zezwolenia świadectwa jakości i spełniać wszelkie wymogi norm określonych obowiązującym prawem. 11. Wyłoniony Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu nie później niż w dniu pierwszej dostawy atesty, certyfikaty lub deklarację zgodności CE na dostarczoną odzież potwierdzające zgodność z wymaganiami określonymi w pkt 3.11. SIWZ. 12. Wykonany przedmiot zamówienia ma być kompletny z punktu widzenia celu któremu ma służyć, ze szczególnym uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa. 13. Określone w załączniku nr I.3. do SIWZ ilości odzieży i obuwia są wartościami maksymalnymi - Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia tej ilości w zależności od liczby osób uprawnionych do otrzymywania odzieży i obuwia. Zamawiający nie będzie ponosił ujemnych skutków finansowych spowodowanych zmniejszeniem przewidzianych ilości. 14. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca dostarczy określoną w niniejszej SIWZ odzież lub obuwie. Transportu odzieży i obuwia objętych przedmiotem zamówienia Wykonawca dokona na własny koszt i ryzyko. 15. Wynagrodzenie Wykonawcy określa się w formie kwoty ryczałtowej, która zawierać będzie łączną cenę prac projektowych, wytwórczych, transportowych, montażowych i innych świadczeń niezbędnych dla realizacji zadania (m.in. świadczenie usług gwarancyjnych, zróżnicowanie wymiarów odzieży i obuwia (damskie i męskie) oraz inne opłaty niezbędne dla realizacji zamówienia) a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty Wykonawcy. 16. Ustalone maksymalne wynagrodzenie ryczałtowe jest ostateczne, niezależnie od rozmiaru prac i innych świadczeń oraz ponoszonych przez Wykonawcę kosztów ich realizacji – nie podlega przeliczeniom, z zastrzeżeniem postanowień § 8 projektu umowy stanowiącego załącznik nr I.5 do SIWZ, i obejmuje wszelkie narzuty i dodatki. Za ustalenie ilości prac i innych świadczeń oraz za sposób przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada wyłącznie Wykonawca – nieoszacowanie lub brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamówienia nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego. 17. Zadanie realizowane w ramach umowy nr RPLB.07.04.02-08-0001/17-00 o dofinansowanie projektu "Lepsze jutro II" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 w ramach: Osi Priorytetowej 7. Równowaga społeczna, Działania 7.4 Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej, Poddziałania 7.4.2 Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej realizowane przez ZIT Zielona Góra.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 18100000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy składającego ofertę: 1) wypełniony formularz oferty wg załącznika Nr I.1 do SIWZ; 2) wypełnione i podpisane oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia wg załącznika Nr I.2 do SIWZ; 3) pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik Wykonawcy; 2. Oświadczenie wymagane od Wykonawcy, który złożył ofertę – przekazane Zamawiającemu bez wezwania w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej www.cis.bipzielonagora.pl informacji z sesji otwarcia ofert: 1) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2018 r., poz. 798) z Wykonawcami, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu wg załącznika nr II.1 do SIWZ oraz w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dokumenty lub informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu; 3. Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona: 1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy pzp; 2) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności wg załącznika nr III.1 do SIWZ; 3) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne wg załącznika nr III.2 do SIWZ; UWAGA: 4. Dokumenty i oświadczenia wymienione w: 1) pkt 7.1. SIWZ – składają wraz z ofertą wszyscy Wykonawcy zainteresowani udziałem w postępowaniu - dokumenty i oświadczenia muszą być aktualne na dzień złożenia oferty; 2) pkt 7.2. SIWZ – w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie www.cis.bipzielonagora.pl informacji z sesji otwarcia ofert, o której mowa w pkt 28.4) SIWZ składają wszyscy Wykonawcy, którzy złożyli oferty, z wyjątkiem przypadku gdy w postępowaniu złożono tylko jedną ofertę lub złożono tylko jedną ofertę częściową na daną część zamówienia; 3) pkt 7.3. SIWZ – składa Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona w terminie wyznaczonym w wezwaniu, o którym mowa w pkt 32.3. SIWZ – dokumenty i oświadczenia muszą być aktualne na dzień ich złożenia. 5. Z treści dokumentów i oświadczeń, o których mowa w pkt 7.1. – 7.4. SIWZ musi wynikać jednoznacznie, iż postawione przez Zamawiającego wymagania zostały spełnione.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach