Przetargi.pl
ZAKUP I DOSTAWA NABIAŁU I PRODUKTÓW MLECZNYCH

Szpital Kliniczny im. Ks. Anny Mazowieckiej ogłasza przetarg

 • Adres: 00-315 Warszawa, ul. Karowa
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 225 966 160 , fax. 022 5966474, 8279354
 • Data zamieszczenia: 2021-01-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Kliniczny im. Ks. Anny Mazowieckiej
  ul. Karowa 2
  00-315 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 225 966 160, fax. 022 5966474, 8279354
  REGON: 13722290000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalkarowa.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ZAKUP I DOSTAWA NABIAŁU I PRODUKTÓW MLECZNYCH
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywne dostawy nabiału i produktów mlecznych zgodnie z zamówieniami Zamawiającego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. 1. Wykonawca dostarczy produkt wytworzony zgodnie z: a) Ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2021) b) Ustawą z dnia 16 grudnia 2005 o produktach pochodzenia zwierzęcego (tj. Dz. U z 2020 r, poz. 1753)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15500000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach