Przetargi.pl
ZAKUP I DOSTAWA NABIAŁU I PRODUKTÓW MLECZNYCH

Szpital Kliniczny im. Ks. Anny Mazowieckiej ogłasza przetarg

 • Adres: 00-315 Warszawa, ul. Karowa
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 225 966 160 , fax. 022 5966474, 8279354
 • Data zamieszczenia: 2020-12-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Kliniczny im. Ks. Anny Mazowieckiej
  ul. Karowa 2
  00-315 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 225 966 160, fax. 022 5966474, 8279354
  REGON: 13722290000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalkarowa.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ZAKUP I DOSTAWA NABIAŁU I PRODUKTÓW MLECZNYCH
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywne dostawy nabiału i produktów mlecznych zgodnie z zamówieniami Zamawiającego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. Wykonawca dostarczy produkt wytworzony zgodnie z: a) Ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2021) b) Ustawą z dnia 16 grudnia 2005 o produktach pochodzenia zwierzęcego (tj. Dz. U z 2020 r, poz. 1753)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15500000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na OFERTĘ składają się (w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument): a) Formularz OFERTA. b) Formularz asortymentowo-cenowy - załącznik nr 1. c) W przypadku podpisywania oferty lub poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osob(ę)y nie wymienion(ą)e w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W tym przypadku ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Dokument pełnomocnictwa musi być załączony do oferty i zawierać w szczególności wskazanie: a) wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, b) ustanowionego Pełnomocnika oraz zakres jego umocowania, obejmujący przede wszystkim: - reprezentowanie konsorcjum w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, - zaciąganie w imieniu konsorcjum zobowiązań, - złożenie oferty wspólnie, - prowadzenie korespondencji i podejmowanie zobowiązań związanych postępowaniem o zamówienie publiczne Wykonawca, bez wezwania ze strony zamawiającego, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej informacji, z otwarcia ofert złoży oświadczenie o przynależności/braku przynależności do grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach