Przetargi.pl
Zakup i dostawa mobilnego sita obrotowego w ramach budowy instalacji mechaniczno – biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie ZZO w Korczowie

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Biłgoraju ogłasza przetarg

 • Adres: 23-400 Biłgoraj, Łąkowa
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 084 6881852 , fax. 846 881 847
 • Data zamieszczenia: 2019-04-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Biłgoraju
  Łąkowa 13
  23-400 Biłgoraj, woj. lubelskie
  tel. 084 6881852, fax. 846 881 847
  REGON: 95031744800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pgk.biuletyn-publiczny.net

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa mobilnego sita obrotowego w ramach budowy instalacji mechaniczno – biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie ZZO w Korczowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.3.1. Parametry techniczne sita: 3.3.1.1. Możliwość doczyszczania stabilizatu na oczku 20mm 3.3.1.2. Wydajność max. urządzenia w zakresie od 80 m3/h do 120 m3/h 3.3.1.3. Wydajność rzeczywista przy przesiewaniu stabilizatu na oczku 20mm w zakresie od 50 m3/h 3.3.1.4. Wyposażone w układ centralnego smarowania 3.3.1.5. Taśmy przenośników wykonane z materiałów odpornych na oleje i kwasy 3.3.1.6. Napęd główny urządzenia: Sito mobilne zasilane bezpośrednio z sieci elektrycznej lub z fabrycznie zintegrowanego generatora prądu napędzanego silnikiem wysokoprężnym o mocy adekwatnej do całkowitej mocy zainstalowanej, spełniającej na dzień dostawy obowiązujące normy spalania. Napęd głównych podzespołów urządzenia – elektryczny. Moc zainstalowana min. 20 kW. Pulpit sterowniczy z kompletnym sterowaniem sitem i kontrolą pracy silnika głównego, zabezpieczenie umożliwiające wyłączenie silnika przy jego przeciążeniu. Wyposażony w pomocniczy agregat hydrauliczny do realizacji napędów liniowych – m.in. wysuwanie podpór, rozkładanie przenośników, 3.3.1.7. Bęben sita: średnica bębna min. 1800 mm, długość bębna min. 4500 mm, efektywna powierzchnia sita min. 20 m2, sito bębnowe ułożone na rolkach podporowych pokrytych powłoką trudnościeralną, czyszczenie powierzchni sita przy pomocy jednoczęściowej szczotki walcowej o średnicy min. 700 mm, regulowanej mechanicznie lub hydraulicznie, szczotka oczyszczana przy pomocy grzebienia, bęben sitowy o oczkach w kształcie kwadratu 20x20mm i grubości ścianki sita min. 6mm, bęben wyposażony w ślimak prowadzący umieszczony wewnątrz bębna zapewniający optymalne prowadzenie materiału przesiewnego, przy przeciążeniu bębna sita automatyczne wstrzymanie dalszego podawania i automatyczne uruchomienie podawania po wystąpieniu normalnego obciążenia, system umożliwiający szybką wymianę bębna. 3.3.1.8. Napęd bębna przesiewającego: przekładnia zębata lub łańcuchowa, 3.3.1.9. Podwozie - przystosowane do holowania przy pomocy ciągnika lub samochodu po drogach publicznych (posiadające dopuszczenie do ruchu) z prędkością do 80 – 100 km/h, wykonane jako przyczepa na osi min. tandemowej, wyposażenie w układ hamulcowy z systemem ABS, wyposażenie w specjalny uchwyt zakładany na sprzęg sita bębnowego, umieszczany na końcu dyszla pociągowego, umożliwiający przesuwanie przy pomocy m.in. ładowarki na placu kompostowym 3.3.1.10. Zasobnik - pojemność min. 5,0 m3, wysokość zasypowa max. 2800 mm, długość zasypowa min. 4000 mm, zasobnik wyposażony w dwie dodatkowe burty oporowe w wysokości min. 250 mm, na dnie zasobnika ułożony przenośnik podający o szerokości taśmy min. 1000 mm, płynna regulacja prędkości przenośnika podającego, taśma przenośnika podającego wyposażona w przekładki, przenośnik ułożony w zasobniku wyposażony w mechanizm automatycznego prowadzenia taśmy równolegle do osi maszyny 3.3.1.11. Przenośnik wyrzutowy frakcji podsitowej - przenośnik z taśmą gumową, mechanicznie składany i rozkładany za pomocą siłowników hydraulicznych, płynna regulacja prędkości przenośnika podającego, długość całkowita min. 5000 mm, szerokość taśmy min. 800 mm, taśma gumowa profilowana, wysokość zrzutu min. 3200 mm, napęd przenośnika – silnik elektryczny, rolka magnetyczna z rynną zsypową umożliwiająca wydzielenie żelaznych zanieczyszczeń 3.3.1.12. Przenośnik wyrzutowy frakcji nadsitowej - przenośnik z taśmą gumową, mechanicznie składany i rozkładany za pomocą siłowników hydraulicznych, bezstopniowe ustawienie nachylenia przenośnika, płynna regulacja prędkości przenośnika, długość całkowita min. 4 300 mm, szerokość taśmy min. 800 mm, taśma gumowa z przekładkami poprzecznymi, zapobiegającymi „cofaniu się” wyrzucanego materiału, wysokość zrzutu min. 3 200 mm, napęd przenośnika – silnik elektryczny, rolka magnetyczna z rynną zsypową umożliwiająca wydzielenie żelaznych zanieczyszczeń. 3.4. Szczegółowy zakres zamówienia: 3.4.1. Mobilne sito obrotowe będzie dostarczone przez Wykonawcę i na jego koszt do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Korczowie będącego w strukturze Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Biłgoraju przy ul. Łąkowej 13 (koszty związane z realizacją zamówienia – załadunek, dostawa, rozładunek, należy uwzględnić w cenie ofertowej). 3.4.2. Przedmiotowe sito obrotowe winno być urządzeniem fabrycznie nowym (nieużywanym) rok produkcji: 2019. Powinien posiadać wymagane prawem dokumenty oraz dokument określający warunki gwarancji i serwisu pogwarancyjnego, instrukcję obsługi (wszystkie dokumenty sporządzone w języku polskim). Wszystkie dokumenty dotyczące urządzenia Wykonawca przekaże Zamawiającemu najpóźniej w dniu dostarczenia urządzenia do odbioru. 3.4.3. Przedmiot zamówienia dostarczany Zamawiającemu musi posiadać stosowne deklaracje zgodności, aprobaty lub atesty jeżeli jest to wymagane prawem jak również spełniać wszystkie inne wymogi określone przepisami prawa dla tego typu urządzeń. 3.4.4. Wykonawca musi dostarczyć wszelkie wymagane prawem dokumenty wymagane w celu dokonania rejestracji w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego niniejszego sita. 3.4.5. Dodatkowo przedmiot zamówienia musi posiadać wyłączniki awaryjne i wyposażone w zabezpieczenia przed uruchomieniem osób postronnych 3.4.6. Wykonawca zobowiązany jest należycie zabezpieczyć przedmiot zamówienia na czas przewozu do Zamawiającego. Nieprawidłowe zabezpieczenie i ewentualne uszkodzenie w czasie transportu obciąża Wykonawcę. 3.4.7. Wymagany okres gwarancji na przedmiot zamówienia – min. 24 miesiące lub 3000 mth w zależności co wystąpi pierwsze od daty podpisania ostatecznego protokołu zdawczo - odbiorczego. 3.4.8. Wykonawca zapewni autoryzowany serwis mobilny dostarczonych urządzeń z dojazdem do Zamawiającego. Serwis realizowany będzie zgodnie z ogólnymi warunkami gwarancji. W przypadku zgłoszonej awarii w okresie gwarancji koszty dojazdu do Zamawiającego oraz ewentualnego transportu sita do serwisu pokrywa Wykonawca. Koszty okresowych wymaganych przeglądów wraz z wszystkimi materiałami eksploatacyjnymi przewidzianymi w karcie gwarancyjnej/serwisowej (w tym m.in. filtry, oleje, pasy, itd.) dla danego przeglądu w ciągu trwania gwarancji pokrywa Wykonawca. Zamawiający informuje, że przewidywany czas pracy sita w ciągu roku to 1500 mth. 3.4.9. Czas reakcji serwisu Wykonawcy na zgłoszone uszkodzenie (awarię) nie przekroczy 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia. Za reakcję serwisu rozumie się zdiagnozowanie uszkodzenia (awarii) mobilnego sita obrotowego. 3.4.10. Wykonawca zobowiązany jest też przeprowadzić szkolenie pracowników Zamawiającego z obsługi sita w terminie ustalonym przez Zamawiającego nie później niż w ciągu 10 dni od podpisania protokołu odbioru. UWAGA - Zamawiający nie dopuszcza dostawy urządzeń prototypowych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 43411000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 10.1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 15 000 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych). 10.2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 10.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp: 10.3.1. pieniądzu, 10.3.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 10.3.3. gwarancjach bankowych, 10.3.4. gwarancjach ubezpieczeniowych, 10.3.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 10.4. Z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt. 2-5 ustawy Pzp musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, zobowiązanie gwaranta do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty określonej w gwarancji: 10.4.1. jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 10.4.2. jeżeli zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 10.4.3. jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złoży oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyrazi zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp, co spowoduje brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 10.4.4. w przypadkach o których mowa w pkt 10.4.1. - 10.4.3. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami. 10.5. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego 42 1020 5385 0000 9602 0002 5627 z dopiskiem – wadium w przetargu na Dostawę sita obrotowego. 10.6. Kopię polecenia przelewu lub wydruk z przelewu elektronicznego zaleca się złożyć wraz z ofertą. 10.7. Wniesienie wadium w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą wadium (jeżeli wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego nastąpi przed upływem terminu składania ofert). 10.8. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt. 2-5 ustawy Pzp Wykonawca składa wraz z ofertą. 10.9. Jeżeli wadium zostanie wniesione w walucie obcej, kwota wadium zostanie przeliczona na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. 10.10. Jeżeli wadium zostanie wniesione w formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt. 2 - 5 ustawy Pzp i kwota wadium zostanie w tych formach określona w walucie obcej, kwota wadium zostanie przeliczona na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. 10.11. W przypadku wadium wniesionego w pieniądzu oraz z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt. 2 - 5 ustawy Pzp, jeżeli wadium będzie wniesione w tych formach, musi wynikać, że wadium zabezpiecza ofertę wykonawcy złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w przetargu na Dostawę sita obrotowego. 10.12. Za zgodą Zamawiającego Wykonawca może dokonać zmiany formy wadium na jedną lub kilka form, o których mowa w pkt. 10.3.1 – 10.3.5 SIWZ. Zmiana formy wadium musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia oferty kwotą wadium
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu dotyczącego kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o którym mowa w Rozdziale 5 pkt. 5.3.1. na potwierdzenie spełniania tego warunku należy złożyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - wzór oświadczenia wg załącznika nr 3 do SIWZ
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Zamawiający nie żąda złożenia wraz ofertą dokumentów potwierdzających, że oferowane dostawy odpowiadają określonym przez niego wymaganiom. Wykonawca do oferty dołącza jedynie załącznik nr 7 – „Tabela zgodności parametrów przedmiotu zamówienia”

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną