Przetargi.pl
Zakup i dostawa mięsa oraz produktów wędliniarskich na potrzeby Domu Pomocy Społecznej "Senior" w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "SENIOR" ogłasza przetarg

 • Adres: 22-200 Różanka, ul. Parkowa 14
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 825718116 , fax. 825718116
 • Data zamieszczenia: 2022-11-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "SENIOR"
  ul. Parkowa 14
  22-200 Różanka, woj. lubelskie
  tel. 825718116, fax. 825718116
  REGON: 001089226
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.senior.com.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa mięsa oraz produktów wędliniarskich na potrzeby Domu Pomocy Społecznej "Senior" w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.1 Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa mięsa oraz produktów wędliniarskich w 2023 r. do siedziby Zamawiającego.3.1.1 Asortyment produktów objętych zamówieniem i ich ilość zawiera załącznik nr 1 (oferta cenowa) do niniejszej dokumentacji.3.1.2 Dostawy oraz rozładunek do pomieszczeń magazynowych będą realizowane transportem Wykonawcy na jego koszt oraz przy udziale pracownika Wykonawcy.3.1.3 Zamawiający zastrzega, że ilość zakupionych produktów może się różnić o ± 20% od ilości określonej w załączniku nr 1 (oferty cenowej). 3.1.4 Dostawy będą realizowane w dniach uzgodnionych z Zamawiającym w godzinach od 700 do 1500, z częstotliwością zgodną ze złożonym formularzem oferty cenowej stanowiącym załącznik nr 1.3.1.5 Zamawiający odmówi przyjęcia dostarczonych produktów w przypadku ich złej jakości.3.1.6 Dostarczony towar powinien być świeży, schłodzony, nie mrożony, pakowany próżniowo lub gazowo, z okresami ważności odpowiednimi dla danego asortymentu, wysokiej jakości, w gatunku I, bez wad fizycznych i jakościowych.3.1.7 Przedmiot zamówienia musi być wykonany i dostarczony zgodnie z normami i przepisami, w szczególności: • Ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. 2017 Nr 149 poz. 60 z późn. zm.) – w tym HACCP; • Ustawą z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2018 poz. 664 z późn. zm.); • Ustawą z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. 2018 poz. 650 z późn. zm.); • Rozporządzeniem (WE) 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 139 z późn. zm.); • Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych (Dz. U z 2015 poz. 29); 3.1.8 Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć certyfikat wdrożenia systemu bezpieczeństwa żywności pochodzenia zwierzęcego HACCP lub dokument równoważny.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15100000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-12-02

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach