Przetargi.pl
Zakup i dostawa mebli laboratoryjnych wraz z transportem, montażem, ustawieniem we wskazanych pomieszczeniach, podłączeniem do istniejących instalacji technicznych i uruchomieniem dla Centrum Nowych Technologii UW- postępowanie 1

Uniwersytet Warszawski ogłasza przetarg

 • Adres: 00-927 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 55 43 625, 22 55 43 626, , fax. 22 55 43 605
 • Data zamieszczenia: 2019-04-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Warszawski
  ul. Krakowskie Przedmieście -
  00-927 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 55 43 625, 22 55 43 626, , fax. 22 55 43 605
  REGON: 12580000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.uw.edu.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa mebli laboratoryjnych wraz z transportem, montażem, ustawieniem we wskazanych pomieszczeniach, podłączeniem do istniejących instalacji technicznych i uruchomieniem dla Centrum Nowych Technologii UW- postępowanie 1
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa mebli laboratoryjnych wraz z transportem, montażem i ustawieniem we wskazanych pomieszczeniach w sposób umożliwiający natychmiastowe używanie tj.: Zadanie 1: 03.124 i Zadanie 2: 03.125 Zadanie 3: pozostałe wyposażenie 2. Przedmiot zamówienia ma być dostarczony do siedziby Zamawiającego w Warszawie przy ul. Banacha 2C,wniesiony do wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeń, zmontowany, w razie potrzeby podłączony do istniejących instalacji technicznych i uruchomiony w sposób umożliwiający natychmiastowe używanie zgodnie z przeznaczeniem. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej Specyfikacją lub SIWZ. 4. Zamawiający zwraca uwagę, że konstrukcja budynku zakłada występowanie łukowatości ścian oraz występowanie narożników innych niż 90o, co może być utrudnieniem dla Wykonawców. Zamawiający zaleca dokonanie przez Wykonawców wizji lokalnej, połączonej z oglądaniem pomieszczeń i dróg komunikacyjnych. Termin dokonania wizji należy każdorazowo uzgodnić z osobą odpowiedzialną, wskazaną w SIWZ. Zamawiający nie będzie ponosił żadnych konsekwencji wynikających z zaniechań, zaniedbań lub błędów pomiarowych Wykonawców. Zamawiający nie dysponuje żadnymi przyrządami pomiarowymi.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39180000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Każda oferta musi być zabezpieczona wadium na cały okres związania ofertą, w wysokości 4.700,00 zł (słownie złotych: jeden tysiące siedemset 00/100) lub równowartość tej kwoty wg średniego kursu NBP z dnia wniesienia wadium. 2. W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniądza, tytule przelewu należy wpisać wadium i nr postępowania. 3. Pozostałe informacje podane w SIWZ
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: zgodnie z zapisami SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach