Przetargi.pl
Zakup i dostawa materiałów wodno-kanalizacyjnych dla Zakładu Komunalnego w Suchej Beskidzkiej

Zakład Komunalny w Suchej Beskidzkiej ogłasza przetarg

 • Adres: 34-200 Sucha Beskidzka, ul. Wadowicka 4
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 33 8744770 , fax. 33 8744790
 • Data zamieszczenia: 2013-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Komunalny w Suchej Beskidzkiej
  ul. Wadowicka 4 4
  34-200 Sucha Beskidzka, woj. małopolskie
  tel. 33 8744770, fax. 33 8744790
  REGON: 07052865000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zakladkomunalny.ro-dan.com
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Zakład Komunalny podległy Administracji Samorządowej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa materiałów wodno-kanalizacyjnych dla Zakładu Komunalnego w Suchej Beskidzkiej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakup i dostawa materiałów wodno-kanalizacyjnych dla Zakładu Komunalnego w Suchej Beskidzkiej szczegółowy zakres określa opis przedmiotu w SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 431311605
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wpłaty wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zakladkomunalny.ro-dan.com

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach