Przetargi.pl
Zakup i dostawa materiałów szewnych (nici chirurgicznych)

Zespół Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 62-100 Wągrowiec, Kościuszki
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 672 685 078 , fax. 672 685 077
 • Data zamieszczenia: 2019-07-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Opieki Zdrowotnej
  Kościuszki 74
  62-100 Wągrowiec, woj. wielkopolskie
  tel. 672 685 078, fax. 672 685 077
  REGON: 00030663800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalwagrowiec.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa materiałów szewnych (nici chirurgicznych)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakup i dostawa materiałów szewnych (nici chirurgicznych) z podziałem na pakiety asortymentowe (3 pakiety). Wartość zamówienia poniżej 221.000 Euro
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33141100-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wypełniony formularz ofertowy – załącznik nr 2.1 do SIWZ; lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej lub informację o braku przynależności do grupy kapitałowej, o treści określonej – załącznik nr 2.3 do SIWZ (w wersji elektronicznej na adres: zampub@szpitalwagrowiec.pl w terminie 3 dni od zamieszczenia informacji na stronie internetowej Zmawiającego o której mowa w Art. 86 ust. 5 Ustawy PZP; pełnomocnictwo - tylko w przypadku podpisania oferty lub załączników przez osoby bez umocowania prawnego do reprezentacji firmy, dla uznania ważności oferta musi zawierać stosowne upoważnienie; w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP - przedstawia pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia; formularz cenowy na podstawie – załącznik nr 2.4 do SIWZ (wersja papierowa oraz wersja elektroniczna [zapis danych w formacie XLS] – UWAGA: Zamawiający dopuszcza przesłanie formularza w wersji elektronicznej na adres email: zampub@szpitalwagrowiec.pl; - po terminie określonym w Rozdział VIII, tj. publicznym otwarciu ofert

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach