Przetargi.pl
Zakup i dostawa materiałów reklamowych z logotypami dla Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, na cele prowadzonych szkoleń i działań promocyjnych

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie ogłasza przetarg

 • Adres: 05-840 Brwinów, ul. Pszczelińska 99
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-08-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
  ul. Pszczelińska 99
  05-840 Brwinów, woj. mazowieckie
  REGON: 015900539
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://cdr.gov.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: państwowa jednostka organizacyjna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa materiałów reklamowych z logotypami dla Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, na cele prowadzonych szkoleń i działań promocyjnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Usługa polegająca na przygotowaniu i dostarczeniu materiałów szkoleniowych z logotypami w ramach realizacji szkoleń z projektupn. „Ochrona różnorodności biologicznej w warunkach produkcji rolnej” realizowanej przez Zamawiającego w ramach Poddziałania 1.1,Działanie „Transfer wiedzy i działalność informacyjna” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 „Wsparciedziałań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności”.2. Przedmiot zamówienia obejmuje usługę polegającą na przygotowaniu i dostarczeniu łącznie 1500 kompletów materiałówszkoleniowych obejmujących w ramach jednego kompletu: teczkę formatu A4, notes formatu A4 i długopis z nadrukiem logozgodnie z załączoną wizualizacją.3. Komplet materiałów obejmuje: teczkę, długopis, notes. Wycena zamówienia przedmiotu zamówienia powinna obejmować wszystkie kosztyjej realizacji.Usługa polegająca na przygotowaniu i dostarczeniu materiałów szkoleniowych z logotypami w ramach realizacji szkoleń z projektupn. „Ochrona różnorodności biologicznej w warunkach produkcji rolnej” realizowanej przez Zamawiającego w ramach Poddziałania 1.1 ,Działanie „Transfer wiedzy i działalność informacyjna” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 „Wsparciedziałań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności”.2. Przedmiot zamówienia obejmuje usługę polegającą na przygotowaniu i dostarczeniu łącznie 11300 kompletów materiałówszkoleniowych obejmujących w ramach jednego kompletu: teczkę formatu A4, notes formatu A4 i długopis z nadrukiem logozgodnie z załączoną wizualizacją.3. Komplet materiałów obejmuje: teczkę, długopis, notes. Wycena zamówienia przedmiotu zamówienia powinna obejmować wszystkie kosztyjej realizacji.Usługa polegająca na przygotowaniu i dostarczeniu materiałów reklamowych w ramach realizacji i promocji projektu Agrobank, finansowanegoprzez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu GOSPOSTRATEG I.Przedmiot zamówienia obejmuje usługę polegającą na przygotowaniu i dostarczeniu łącznie 2360 sztuk materiałów promocyjnych w postaci:długopisów, ołówków drewnianych, kalendarzy książkowych, power banków z kablem, toreb na laptopa, toreb bawełnianych, t-shirtów,przenośnych pamięci USB oraz teczek konferencyjnych z długopisem i notatnikiem z oznaczeniami (logo i slogan) zgodnie z załączonąwizualizacją. Wycena zamówienia przedmiotu zamówienia powinna obejmować wszystkie koszty jej realizacji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22462000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu i nie podlegają wykluczeniu napodstawie art. 108 Ustawy Pzp oraz na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresieprzeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).Wykonawca oświadcza, że posiada kwalifikacje i wiedzę niezbędną do wykonania przedmiotu zamówienia
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-08-17

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach