Przetargi.pl
Zakup i dostawa materiałów opatrunkowych i odzieży jednorazowej dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy

Zespół Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 13-100 Nidzica, ul. Mickiewicza
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 089 625 05 00 , fax. 089 625 05 59
 • Data zamieszczenia: 2019-08-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Opieki Zdrowotnej
  ul. Mickiewicza 23
  13-100 Nidzica, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 089 625 05 00, fax. 089 625 05 59
  REGON: 30656100000000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa materiałów opatrunkowych i odzieży jednorazowej dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa i sprzedaż materiałów opatrunkowych oraz odzieży jednorazowej przez Wykonawcę dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy 2. Opisy poszczególnych artykułów i ich orientacyjne ilości znajdują się w załącznikach nr 2 (pakiety) 3. Podane ilości mogą ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu w terminie obowiązywania umowy w granicach cen ofertowych w danym zakresie. 4. Zamówienie zostało podzielone na 2 pakiety/części – zgodnie z załącznikiem nr 2 5. Dopuszcza się składanie ofert równoważnych. Pod pojęciem oferty równoważnej Zamawiający rozumie przedmiot zamówienia o parametrach takich samych jak opisane w formularzu cenowym lub o wyższych parametrach. 6. Oferowane produkty muszą być przeznaczone do obszaru medycznego. 7. Oferowane produkty muszą spełniać wszystkie wymogi określone dla wyrobów medycznych a wynikające z przepisów prawa: a) ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (tj. z dnia 13 grudnia 2018 roku Dz.U z 2019 poz 175) b) rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie sposobu kwalifikacji wyrobów medycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 215, poz. 1416)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33140000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Część I (Pakiet I) Materiały Opatrunkowe 15 000,00 zł (piętnaście tysięcy złotych 00/100) Część II (Pakiet II) Odzież ochronna i jednorazowa 6 000,00 (sześć tysięcy złotych)
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, tj. Wykonawca wykaże, że posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie sprzedaży i obrotu materiałów opatrunkowych i odzieży jednorazowej jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach