Przetargi.pl
Zakup i dostawa materiałów budowlanych do konserwacji bieżącej dla 16 WOG w Drawsku Pomorskim

16 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Drawsku Pomorskim, ul. Głowna 1, 78-513 Oleszno ogłasza przetarg

 • Adres: 78-513 Oleszno, ul. Główna
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 261474572 , fax. 261474571
 • Data zamieszczenia: 2017-11-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 16 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Drawsku Pomorskim, ul. Głowna 1, 78-513 Oleszno
  ul. Główna 1
  78-513 Oleszno, woj. zachodniopomorskie
  tel. 261474572, fax. 261474571
  REGON: 32099164900000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Skarb Państwa - 16 Wojskowy Oddział Gospodarczy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa materiałów budowlanych do konserwacji bieżącej dla 16 WOG w Drawsku Pomorskim
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakup i dostawa materiałów budowlanych do konserwacji bieżącej dla 16 WOG w Drawsku Pomorskim. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku nr 1 do SIWZ stanowiąc jej integralną część. Miejsce dostawy przedmiotu zamówienia: Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia wraz z rozładunkiem do miejsc wskazanych przez Zamawiającego na własny koszt i ryzyko w terminie określonym w umowie w godzinach od 8.00–14.00 poniedziałek – czwartek oraz od 8.00 do 12.00 w piątek. Wykaz miejsc oraz osób odpowiedzialnych za odbiór dostaw zgodnie z załącznikiem. O dacie dostawy Wykonawca powiadomi Zamawiającego na 2 dni przed terminem dostawy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44111000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego wa-runku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach