Przetargi.pl
Zakup i dostawa mało inwazyjnego zestawu rozwieraczy do chirurgii kręgosłupa dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im prof. Adama Grucy CMKP w Otwocku

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im prof. Adama Grucy CMKP ogłasza przetarg

 • Adres: 05-400 Otwock, Konarskiego
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 7794031 w. 477, , fax. 22 7794031 w. 477
 • Data zamieszczenia: 2020-09-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im prof. Adama Grucy CMKP
  Konarskiego 13
  05-400 Otwock, woj. mazowieckie
  tel. 22 7794031 w. 477, , fax. 22 7794031 w. 477
  REGON: 29015600000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://portal.smartpzp.pl/spskgruca/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa mało inwazyjnego zestawu rozwieraczy do chirurgii kręgosłupa dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im prof. Adama Grucy CMKP w Otwocku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa mało inwazyjnego zestawu rozwieraczy do chirurgii kręgosłupa dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im prof. Adama Grucy 2. Zamówienie obejmuje następujący zakres: 1) Sprzedaż 2) Oznakowanie narzędzi numerami inwentarzowymi szpitala 3) Dostawa 4) Przedłożenie dokumentów wymaganych do odbioru zgłoszenie przez wykonawcę faktu gotowości do odbioru, wymaganych atestów certyfikatów i instrukcji 3. Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załącznikach nr 1a i 6 do SIWZ tj. formularzu cenowym oraz tabeli wymagań ogólnych 4. Zamawiający wymaga, aby wszystkie zaoferowane narzędzia powinny być wyrobami medycznymi i powinny być oznaczone znakiem zgodności CE. 5. Wymagany okres gwarancji minimum 24 miesiące (parametr oceniany) 6. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ 7. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie – należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych. Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy PZP Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33162200-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Rodział V SiWZ WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1) Nie podlegają wykluczeniu: a) na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13-22 (W przypadku, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z Wykonawców musi wykazać brak podstaw do wykluczenia) 2) Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 ustawy PZP, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 3) Wykonawca zobowiązany jest przedstawić aktualne oświadczenia lub dokumenty, potwierdzające okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, na zasadach określonych w rozdziale VI, XI SIWZ. Wykaz oświadczeń składanych wraz z ofertą: 1) Oświadczenie Wykonawcy, że spełniania warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ. A. Oświadczenie stanowi wstępne potwierdzenie spełnienia warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1) i 2) i musi być aktualne na dzień składania ofert. B. Oświadczenie, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienie. Oświadczenie ma potwierdzać spełnienie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie , w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnienie tych oraz wykazać brak podstaw do wykluczenia każdego z wykonawców. C. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia oraz spełniania -w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby-warunków udziału w postępowaniu zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, o którym mowa w rodz. Vi.1 niniejszej SIWZ dotyczącego tych podmiotów Wymagania, jakie musi spełniać oferta składana przez dwa lub więcej podmiotów (Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia np. konsorcja, spółki cywilne): 1) Oferta musi być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 2) Wykonawcy występujący wspólnie zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego; 3) Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako reprezentant pozostałych. Pozostałe dokumenty wymagane wraz z ofertą Postać papierowa oferty Pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie - w przypadku, gdy: 1. Wykonawca dokonuje jakichkolwiek czynności w postępowaniu przez przedstawiciela (np. podpisanie i złożenie oferty lub innych oświadczeń w imieniu i na rzecz Wykonawcy, poświadczanie za zgodność z oryginałem kopii dokumentów), a uprawnienie do dokonania tych czynności nie wynika z ustawy lub wpisu do rejestru przedsiębiorców, 2. Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia i ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zobowiązanie podmiotu trzeciego w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem Postać elektroniczna oferty Pełnomocnictwo wystawione w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub kopii poświadczonej notarialnie przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego - w przypadku, gdy: 1. Wykonawca dokonuje jakichkolwiek czynności w postępowaniu przez przedstawiciela (np. podpisanie i złożenie oferty lub innych oświadczeń w imieniu i na rzecz Wykonawcy, poświadczanie za zgodność z oryginałem kopii dokumentów), a uprawnienie do dokonania tych czynności nie wynika z ustawy lub wpisu do rejestru przedsiębiorców, 2. Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia i ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zobowiązanie podmiotu trzeciego wystawione w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym. lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT Postać papierowa oferty Wykonawca zobowiązany jest złożyć na dzień składania ofert: a) Formularz cenowy oraz formularz ofertowy z wykorzystaniem wzorów stanowiących Załączniki nr 1 i 1a do SIWZ. Dokument sporządzony w oryginale w formie pisemnej b) Oświadczenie Wykonawcy, że spełniania warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ. Dokument sporządzony w oryginale w formie pisemnej c) Zobowiązanie podmiotu trzeciego. Dokument sporządzony w oryginale w formie pisemnej lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem – o ile dotyczy UWAGA!!! Załączniki nr 1 i 1A do SIWZ stanowią treść oferty i w związku z tym nie podlegają uzupełnieniu na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy PZP. Oferty, które nie będą zawierały tych dokumentów zostaną odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP. Postać elektroniczna oferty Wykonawca zobowiązany jest złożyć na dzień składania ofert: a) Formularz cenowy oraz formularz ofertowy z wykorzystaniem wzorów stanowiących Załączniki nr 1 i 1a do SIWZ. Dokument sporządzone w oryginale postaci elektronicznej i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym b) Oświadczenie Wykonawcy, że spełniania warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ. Dokument sporządzony w oryginale w postaci elektronicznej i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym c) Zobowiązanie podmiotu trzeciego. Dokument sporządzony w oryginale w postaci elektronicznej i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego – o ile dotyczy UWAGA!!! Załączniki nr 1 i 1A do SIWZ stanowią treść oferty i w związku z tym nie podlegają uzupełnieniu na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy PZP. Oferty, które nie będą zawierały tych dokumentów zostaną odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach