Przetargi.pl
Zakup i dostawa łóżek, materaców i szafek przyłóżkowych na potrzeby oddziału psychiatrycznego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 17-200 Hajnówka, ul. Doc. Adama Dowgirda
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 85 684 26 79 , fax. 85 684 26 79
 • Data zamieszczenia: 2019-06-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
  ul. Doc. Adama Dowgirda 9
  17-200 Hajnówka, woj. podlaskie
  tel. 85 684 26 79, fax. 85 684 26 79
  REGON: 50582500000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://spzoz.hajnowka.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa łóżek, materaców i szafek przyłóżkowych na potrzeby oddziału psychiatrycznego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem postępowania jest zakup i dostawa łóżek, materaców i szafek przyłóżkowych na potrzeby oddziału psychiatrycznego. Szczegółowy opis urządzeń jest zamieszczony w Załączniku nr 1 do SIWZ - zestawienie wymaganych parametrów. Nazwa i kod określony według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dla przedmiotu zamówienia objętego niniejszym postępowaniem przedmiot główny: 33192120-9 - łóżka medyczne 39143112-4 - materace 33192000-2 - meble medyczne 2. Oferowany przedmiot zamówienia powinien być wolny od wad fizycznych i prawnych i po dostarczeniu Zamawiającemu, gotowy do użytku zgodnie z jego przeznaczeniem, bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego dodatkowych nakładów finansowych, organizacyjnych i technicznych. 3. Oferowany przedmiot zamówienia musi być dopuszczony do obrotu i używania w jednostkach ochrony zdrowia na terenie RP zgodnie z polskim prawem oraz prawem Unii Europejskiej a także posiadać aktualne polskie i obowiązujące w Unii Europejskiej certyfikaty / świadectwa rejestracyjne. 4. Warunki realizacji zamówienia: dostawa łóżek, szafek i materaców nastąpi do Oddziału Psychiatrycznego SPZOZ w Hajnówce przy ul. Doc. A. Dowgirda 9, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu dostawy. Dostawa będzie zakończona podpisaniem protokołu odbioru i wystawieniem faktury przez Wykonawcę.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33192120-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i rejestracji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach