Przetargi.pl
Zakup i dostawa leków dla Centrum Medycznego im. Bitwy Warszawskiej 1920r. w Radzyminie w 2020/2021 rok.

Centrum Medyczne im. Bitwy Warszawskiej 1920 r.w Radzyminie Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 05-250 Radzymin, ul. Konstytucji 3 Maja
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 760 71 70, , fax. 227 865 037
 • Data zamieszczenia: 2020-03-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Medyczne im. Bitwy Warszawskiej 1920 r.w Radzyminie Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
  ul. Konstytucji 3 Maja 17
  05-250 Radzymin, woj. mazowieckie
  tel. 22 760 71 70, , fax. 227 865 037
  REGON: 10124527000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://cmradzymin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa leków dla Centrum Medycznego im. Bitwy Warszawskiej 1920r. w Radzyminie w 2020/2021 rok.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa leków na okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy ilości sztuk lub opakowań szczegółowo określono w Załączniku Nr 2 do SIWZ. 2. Zamawiający wyraża zgodę na zmianę postaci proponowanych preparatów z tabletek na tabletki powlekane, drażowane, kapsułki, drażetki i odwrotnie, oraz fiolki na ampułki i odwrotnie. 3. Ceny i wartości podawać z wyliczeniem do dwóch miejsc po przecinku. 4. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktów w różnych opakowaniach jednostkowych pod warunkiem, że ostateczna ilość będzie tożsama z podana przez Zamawiającego w Formularzu specyfikacji ilościowo - asortymentowej. Jeżeli ogólna ilość sztuk nie jest podzielona przez wielkość opakowania Zamawiający dopuszcza wycenę produktów uwzględniając przeliczenia ilości z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku po przeliczeniu zgodnie z zasadami matematycznymi. 5. Wykonawca zobowiązuje się realizować poszczególne dostawy w terminie maksymalnie 2 dni od daty złożenia zamówienia w godzinach przyjęć towaru ( w godzinach 8;00 – 15;00 w dni robocze), a jeśli zamówienie jest składane na CITO w terminie 6 h od złożenia zamówienia przez Zamawiającego. 6. Zamawiający informuje, że dopuszcza złożenie oferty równoważnej. Produktem leczniczym równoważnym będzie lek odpowiadający określonej przez Zamawiającego nazwie międzynarodowej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33600000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1) posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, działalność zawodowa prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia wymaga posiadania kompetencji lub uprawnień (koncesje, zezwolenia, licencje lub wpis do jedynego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca posiadają siedzibę, członkostwo w określonej organizacji od którego uzależnione jest prawo do świadczenia usługi objętej przedmiotem zamówienia w kraju pochodzenia wykonawcy lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę) -Wykonawca powinien posiadać zezwolenie Głównego Inspektora Farmaceutycznego na prowadzenie działalności w zakresie objętym zamówieniem. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę dokumenty i oświadczenia. W przypadku braku koncesji, zezwolenia lub licencji Zamawiający wymaga pisemnego oświadczenia, że ustawy nie nakładają obowiązku posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach