Przetargi.pl
Zakup i dostawa kruszywa na remonty dróg gminnych w Gminie Obrowo

Gmina Obrowo ogłasza przetarg

 • Adres: 87-126 Obrowo, Aleja Lipowa
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 566 786 022 , fax. 56 6786022 w. 135
 • Data zamieszczenia: 2020-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Obrowo
  Aleja Lipowa 27
  87-126 Obrowo, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 566 786 022, fax. 56 6786022 w. 135
  REGON: 87111874400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.obrowo.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa kruszywa na remonty dróg gminnych w Gminie Obrowo
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa w wyznaczone miejsce przez Zamawiającego wraz z rozładunkiem kruszywa drogowego łamanego frakcji 0-31,5 mm w ilości do 14000 ton , do remontu dróg gminnych na terenie gminy Obrowo, we wskazane miejsce przez Zamawiającego. 4.1.2. Przedmiot zamówienia stanowi mieszanka kruszyw naturalnych frakcji 0-31,5 mm kruszywo lub mieszanka amfibolitowa z wyłączeniem kruszywa wapiennego. 4.1.3. Przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania normy zharmonizowanej PN-EN 13285:2010 oraz posiadać określony wskaźnik nośności CBR na poziomie ≥60, potwierdzony stosowną deklaracją właściwości użytkowych. W/w dokument winien być dostarczony wraz z ofertą lub na wezwanie zamawiającego zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp. Dostarczony materiał bezwzględnie nie może zawierać elementów niebezpiecznych dla użytkowników dróg takich jak: elementy metalowe, szklane czy zanieczyszczenia w postaci odpadów komunalnych. 4.1.4. Potwierdzeniem realizacji dostawy będą dowody wydania WZ wystawione każdorazowo przez Wykonawcę na dostawę zamówień częściowych. 4.1.5. Dostawy realizowane będą stosownie do potrzeb zamawiającego, po uprzednim powiadomieniu wykonawcy (e-mailem, telefonicznie). Jeśli zajdzie potrzeba, gotowość do dostarczenia powyżej 250 ton dziennie (w godz. pracy urzędu). 4.1.6. Po wydaniu dyspozycji wskazana jest realizacja zadania do 1 godz. od przekazania dyspozycji. Wykonawca w czasie realizacji dostawy ponosi pełną odpowiedzialność cywilno - prawną za ewentualne szkody powstałe u osób trzecich, z powodu niewłaściwego prowadzenia dostaw. 4.1.7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wymiany albo zwrotu produktów wadliwych, o nieodpowiedniej jakości, nie odpowiadających opisowi zawartemu w SIWZ. 4.1.8. Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia (20%) przedmiotu dostawy w zakresie ilościowym w przypadku, gdy z powodów ekonomicznych lub innych nie będzie to leżało w interesie Zamawiającego lub zwiększenia ilości dostawy (20%), jeśli zaistnieje taka potrzeba.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 14212200-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Przepisy prawa nie nakładają obowiązku posiadania kompetencji i uprawnień do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie upoważniającym wykonawcę do ubiegania się o udzielenie i realizację zamówienia będącego przedmiotem niniejszego postępowania tym samym Zamawiający nie ma szczegółowych wymagań w tym zakresie;
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zaparafowany wzór umowy, stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ i do oferty. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 Pzp - załącznik nr 5 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach