Przetargi.pl
Zakup i dostawa kruszywa na remonty dróg gminnych w 2019 roku

Gmina Biała Piska ogłasza przetarg

 • Adres: 12-230 Biała Piska, Plac Adama Mickiewicza
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 87 4241350, 4241363 , fax. 874 241 351
 • Data zamieszczenia: 2019-02-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Biała Piska
  Plac Adama Mickiewicza 25
  12-230 Biała Piska, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 87 4241350, 4241363, fax. 874 241 351
  REGON: 79067149000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.bialapiska.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa kruszywa na remonty dróg gminnych w 2019 roku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup pospółki, mieszanki kruszywa łamanego 0–31,5mm (C50/30), kruszywa grubego 8–16 mm oraz transport do miejsc wskazanych przez Zamawiającego (drogi gminne) z mechanicznym załadunkiem i wyładunkiem samochodami ciężarowymi o ładowności jeden 10t – 20t, drugi 10t – 30t. Rozliczenie między Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będzie według cen jednostkowych:  1 tona pospółki,  1 tona mieszanki kruszywa łamanego 0–31,5mm (C50/30)  1 tona kruszywa grubego 8 – 16 mm,  1 t/km od miejsca poboru kruszywa (w cenie 1 t/km powinny być zawarte: mechaniczny załadunek, transport i rozładunek),  Maksymalna odległość od miejsca poboru kruszyw do siedziby Zamawiającego do 20 km w linii prostej.  Cena sprzętu powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, a w szczególności: koszty dojazdu sprzętu do miejsca realizacji zamówienia oraz dodatkowe koszty związane z mechanicznym załadunkiem, transportem i rozładunkiem. Przewidywana ilość zakupu pospółki - do 1 700 t. Przewidywana ilość zakupu mieszanki kruszywa o łamanego 0-31,5mm (C50/30) - do 4 165 t. Przewidywana ilość zakupu kruszywa grubego 8 -16 mm - do 860 t. Przewidywana ilość zleconych t/km - do 77 650 t/km. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości zakupu pospółki, mieszanki kruszywa oraz kruszywa i zmiany ilości zleconych t/km.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 14212200-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach