Przetargi.pl
„Zakup i dostawa komputerów przenośnych w ramach programu - wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”

GMINA IŁÓW ogłasza przetarg

 • Adres: 96-520 Iłów, ul. Płocka 2
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 242675080 , fax. 242675081
 • Data zamieszczenia: 2022-09-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA IŁÓW
  ul. Płocka 2
  96-520 Iłów, woj. mazowieckie
  tel. 242675080, fax. 242675081
  REGON: 611015661
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ilow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Zakup i dostawa komputerów przenośnych w ramach programu - wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.1.Zakup, dostawa, instalacja, sprzętu komputerowego i oprogramowania, w ramach projektu grantowego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Zakres przedmiotu dostawy znajduje się w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (SOPZ), będącego załącznikiem nr 1 do niniejszego SWZ.1.2.Minimalne wymagane parametry techniczne dostarczanego przedmiotu zamówienia określone zostały w załączniku nr 1 do SWZ.1.3. Zamawiający informuje, że określając przedmiot zamówienia poprzez wskazanie nazw handlowych, dopuszcza jednocześnie wszelkie ich odpowiedniki rynkowe nie gorsze niż wskazane. Natomiast wskazana marka lub nazwa handlowa określa klasę produktu, a nie konkretnego producenta.1.4. Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy wyprodukowany w 2022 r. 2. Lokalizacja dostawy – Urząd Gminy Iłów, ul. Płocka 2 , 96-520 Iłów. 3. Stosowanie materiałów, urządzeń równoważnych:Jeżeli w SWZ lub jej załącznikach zostały wskazane normy, nazwy producenta, nazwy własne ,znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów czy urządzeń służących do wykonania robót budowlanych będących przedmiotem zamówienia należy to traktować jako rozwiązanie przykładowe określające standardy, wygląd i wymagania techniczne. Zamawiający na podstawie art. 99 ust. 6 Pzp dopuszcza możliwość zastosowania materiałów i urządzeń równoważnych tj. dopuszcza rynkowe odpowiedniki równych lub lepszych niż wskazane. 4. Wykonawca udzieli gwarancji na dostarczone i zamontowany sprzęt na okres minimum 12 miesięcy, licząc od dnia końcowego odbioru przedmiotu zamówienia. Termin gwarancji na dostarczony sprzęt i oprogramowanie, jakiej Wykonawca udziela Zamawiającemu, stanowi jedno z kryteriów oceny ofert.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30213100-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do niniejszej SWZ.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie takie składa każdy z Wykonawców oddzielnie.2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu aktualne na dzień składania ofert stanowiące wstępne potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu.Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3A do niniejszej SWZ.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie takie może być złożone wspólnie.3.Zdolność techniczna lub zawodowaZamawiający wymaga, aby Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia wykazał, że w ciągu ostatnich 3 lat, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonał co najmniej 1 zamówienie obejmujące łącznie dostawę komputerów lub laptopów, oprogramowania i ich konfigurację o wartości min. 100 000,- złotych brutto (słownie: sto tysięcy złotych 00/100)
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-09-13

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach