Przetargi.pl
Zakup i dostawa jednorazowego sprzętu medycznego z zakresu urologii na bieżące potrzeby Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu.

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY W OPOLU ogłasza przetarg

 • Adres: 45-401 Opole, Aleja Wincentego Witosa 26
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-03-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY W OPOLU
  Aleja Wincentego Witosa 26
  45-401 Opole, woj. opolskie
  REGON: 530512391
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.usk.opole.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa jednorazowego sprzętu medycznego z zakresu urologii na bieżące potrzeby Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część 1.3 cewnik trójdrożny DufourCzęść 2.7 zestaw do przezskórnej nefrostomiiCzęść 3.11 przewód do cystoskopu lub resektoskopuCzęść 4.12 cewniki dwukanałoweCzęść 5.13 łącznik urologicznyCzęść 6.25 endoproteza jądraCzęść 7.27 przewód do pompy aparatu Solar BlueCzęść 8.28 elektrody do Resektoskopu
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33140000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-03-27

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach