Przetargi.pl
Zakup i dostawa jednego, fabrycznie nowego, wyprodukowanego w 2017r. samochodu specjalnego ze specjalistyczną zabudową biurową przeznaczonego dla potrzeb Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Opolu

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego ogłasza przetarg

 • Adres: 45836 Opole, ul. Wrocławska
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 0-77 4742122 , fax. 0-77 4746873
 • Data zamieszczenia: 2017-03-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
  ul. Wrocławska 170
  45836 Opole, woj. opolskie
  tel. 0-77 4742122, fax. 0-77 4746873
  REGON: 53883730000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja rządowa terenowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa jednego, fabrycznie nowego, wyprodukowanego w 2017r. samochodu specjalnego ze specjalistyczną zabudową biurową przeznaczonego dla potrzeb Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Opolu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakup i dostawa jednego, fabrycznie nowego, wyprodukowanego w 2017r. samochodu specjalnego ze specjalistyczną zabudową biurową przeznaczonego dla potrzeb Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Opolu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony jest w Załączniku nr 1 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34114000-9

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach