Przetargi.pl
ZAKUP I DOSTAWA FABRYCZNIE NOWYCH SAMOCHODÓW DLA CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO ,,EMPATIA”: OSOBOWEGO – 1 SZT , ORAZ 9-OSOBOWEGO – 1 SZT.

Wojewódzki Szpital Dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza ogłasza przetarg

 • Adres: 86-100 Świecie, Sądowa
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-11-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Szpital Dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza
  Sądowa
  86-100 Świecie, woj. kujawsko-pomorskie
  REGON: 000291523
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.szpital-psychiatryczny.swiecie.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ZAKUP I DOSTAWA FABRYCZNIE NOWYCH SAMOCHODÓW DLA CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO ,,EMPATIA”: OSOBOWEGO – 1 SZT , ORAZ 9-OSOBOWEGO – 1 SZT.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia publicznego jest zakup i dostawa fabrycznie nowych samochodów: osobowego (1 szt.), oraz samochodu 9-osobowego (1 szt.) dla Centrum Zdrowia Psychicznego ,,Empatia’’, zgodnie z wykazem parametrów technicznych przedmiotu opisanego w załączniku nr 2 (opis przedmiotu zamówienia - parametry techniczne) stanowiącego integralną część specyfikacji zwanej w dalszej części SWZ. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ.ZADANIE 1: SAMOCHÓD OSOBOWY - zgodnie z opisem szczegółowym zawartym w formularzu asortymentowym stanowiącym załącznik nr 2 do SWZPrzedmiotem zamówienia publicznego jest zakup i dostawa fabrycznie nowych samochodów: osobowego (1 szt.), oraz samochodu 9-osobowego (1 szt.) dla Centrum Zdrowia Psychicznego ,,Empatia’’, zgodnie z wykazem parametrów technicznych przedmiotu opisanego w załączniku nr 2 (opis przedmiotu zamówienia - parametry techniczne) stanowiącego integralną część specyfikacji zwanej w dalszej części SWZ. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ.ZADANIE 2: SAMOCHÓD 9-OSOBOWY - zgodnie z opisem szczegółowym zawartym w formularzu asortymentowym stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34110000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: zdolności technicznej lub zawodowej:- dla pakietu nr 1 –Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał (zakończył) minimum jedno zamówienie (rozumiane jako jedna Umowę), o wartości minimum 40 000 zł brutto, którego przedmiotem była dostawa samochodu osobowego. Przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane.- dla pakietu nr 2 –Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał (zakończył) minimum jedno zamówienie (rozumiane jako jedna Umowę), o wartości minimum120 000 zł brutto, którego przedmiotem była dostawa samochodu 9-osobowego. Przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-11-24

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach