Przetargi.pl
Zakup i dostawa fabrycznie nowego kompletnego od wad konstrukcyjnych, materiałowych i wykonawczych samochodu osobowego o napędzie spalinowo-elektrycznym – typu PLUG IN – 1 sztuka

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie ogłasza przetarg

 • Adres: 71-323 Szczecin, ul. Solskiego
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 914 861 556 , fax. 914 861 557
 • Data zamieszczenia: 2020-11-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
  ul. Solskiego 3
  71-323 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 914 861 556, fax. 914 861 557
  REGON: 32078503900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wfos.szczecin.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa fabrycznie nowego kompletnego od wad konstrukcyjnych, materiałowych i wykonawczych samochodu osobowego o napędzie spalinowo-elektrycznym – typu PLUG IN – 1 sztuka
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowego kompletnego od wad konstrukcyjnych, materiałowych i wykonawczych samochodu osobowego o napędzie spalinowo-elektrycznym – typu PLUG IN – 1 sztuka. 2. Zamawiający wymaga, aby dostarczony przedmiot zamówienia w ramach umowy był fabrycznie nowy wyprodukowany w roku 2020 i wolny od wad technicznych i prawnych, dopuszczony do obrotu, do którego nie mają prawa osoby trzecie oraz nie będący przedmiotem żadnego postępowania i zabezpieczenia. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera odpowiednio załącznik nr 4 do siwz. 4. Wykonawca zobowiązany jest w ramach zamówienia dostarczyć przedmiot zamówienia zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 3 do siwz. 5. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia z najwyższą starannością wymaganą od podmiotu profesjonalnie świadczącego tego typu dostawy, przepisami prawa powszechnie obowiązującego, a także z SIWZ i z ofertą, które będą stanowiły integralną część umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34110000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) formularz oferty, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa pełnomocnik wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 2) oświadczenie - w celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu, z powodów określonych w pkt 1, wykonawca dołącza do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw wykluczenia wykonawcy, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do siwz. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. 3) pełnomocnictwa tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 4 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej w Rozdział III pkt 1 siwz. Ww. pełnomocnictwa należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej. 4) oświadczenie, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz, wskazujące cześć zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom oraz firmy podwykonawców (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców). Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa pełnomocnik wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach