Przetargi.pl
ZAKUP I DOSTAWA ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA GMINNEGO ŻŁOBKA W JASTRZĘBI (MALUCH + 2020)

Gmina Jastrzębia ogłasza przetarg

 • Adres: 26-631 Jastrzębia, Jastrzębia
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 48 384 05 05 , fax. 48 384 05 04
 • Data zamieszczenia: 2020-11-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Jastrzębia
  Jastrzębia 110
  26-631 Jastrzębia, woj. mazowieckie
  tel. 48 384 05 05, fax. 48 384 05 04
  REGON: 67022375800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.jastrzebia.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ZAKUP I DOSTAWA ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA GMINNEGO ŻŁOBKA W JASTRZĘBI (MALUCH + 2020)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  W ramach przedmiotowego zamówienia Zamawiający przewiduje zakup i dostawę mebli i wyposażenia żłobka obejmującego: wyposażenie sali, szatni, łazienki i kuchni, doposażenie oddziału w zabawki, pomoce dydaktyczne, urządzenie multimedialne, w tym: - część 1 – meble i inne wyposażenie, - część 2 – pomoce dydaktyczne i zabawki, - część 3 – urządzenie multimedialne. Szczegółowy opis zamówienia stanowi załącznik nr 2A, 2B, 2C do SIWZ Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć jedną ofertę na każdą z 3 części zamówienia. Zamawiający dokona oceny i wyboru ofert dla każdej z części z osobna.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39000000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Warunek uznaje się za spełniony jeśli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wypełniony formularz ofertowy - stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ. 2. Dokumenty z których wynika umocowanie do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Jeżeli Wykonawca działa przez pełnomocnika należy dodatkowo załączyć stosownej pełnomocnictwo dla danej osoby. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie składa każdy Wykonawca. 3. Wykonawca który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu. Wykonawca który powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia w zakresie w jakim powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach