Przetargi.pl
Zakup i dostawa elementów systemu kongresowego oraz dystrybucji wideo wraz z instalacją w salach konferencyjnych Centrum Konferencyjno-Szkoleniowego Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ogłasza przetarg

 • Adres: 00-950 Warszawa, Pl. Powstańców Warszawy 1
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 5560129 , fax. 022 8270843
 • Data zamieszczenia: 2013-07-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
  Pl. Powstańców Warszawy 1 1
  00-950 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 5560129, fax. 022 8270843
  REGON: 00621278900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.uokik.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa centralna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa elementów systemu kongresowego oraz dystrybucji wideo wraz z instalacją w salach konferencyjnych Centrum Konferencyjno-Szkoleniowego Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje: - doposażenie sali konferencyjnej A (zakup i dostawa sprzętu technicznego, zgodnie z wykazem zawartym w Załączniku Nr 1 do OPZ); - doposażenie sali konferencyjnej B (zakup i dostawa sprzętu technicznego, zgodnie z wykazem zawartym w Załączniku Nr 1 do OPZ); - montaż, instalacja, konfiguracja oraz uruchomienie dostarczonych systemów w salach A i B; - przeszkolenie pracowników UOKiK w zakresie działania i możliwości konfiguracji dostarczanego sprzętu; - demontaż, przeniesienie do sali B oraz ponowna instalacja systemu dystrybucji tłumaczeń symultanicznych (będącego na wyposażeniu UOKiK). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z określeniem zapotrzebowania ilościowego i asortymentowego oraz szczegółową specyfikacją wymagań technicznych oraz funkcjonalnych, jaki powinien spełniać sprzęt dostarczany na potrzeby sal konferencyjnych UOKiK, zawarty jest w Załączniku Nr 1 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (zwany również OPZ). Sale konferencyjne, których doposażenie jest przedmiotem zamówienia są zlokalizowane w siedzibie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przy pl. Powstańców Warszawy 1 w Warszawie. Wykaz sprzętu technicznego, którego zakup i dostawa wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia (szczegółowy opis sprzętu w Załączniku Nr 1 do OPZ): SALA A Lp. Nazwa elementu (sprzętu) Ilość szt.-kompletów 1. Access point - 1; 2. Bezprzewodowy pulpit dyskusyjny - 8; 3. Mikrofon dla pulpitu dyskusyjnego - 8; 4. Obręcze dla pulpitów dyskusyjnych - 1; 5. Ładowarka baterii - 2; 6. Baterie dla pulpitów - 8; 7. Kabel światłowodowy - 1; 8. Oprogramowanie do sterowania kamerami - 1; 9. Statyw mikrofonowy podłogowy - 2; 10. Statyw mikrofonowy stołowy - 6; 11. Mikrofon nagłowny - 10; 12. Bezprzewodowy nadajnik na pasek - 10; 13. Odbiornik mikrofonu bezprzewodowego - 10; 14. Uchwyt Rack- 5; 15. Monitor - 2; 16. Kostka dziennikarska - 1; 17. Konwerter sygnału VGA - HDMI - 1; 18. Konwerter HDMI - RJ45 - 1; 19. Switch HDMI - 1; 20. Dystrybutor HDMI via cat5 - 1; 21. Odbiornik cat5-HDMI - 8; 22. Konwerter HDMI-VGA - 8; 23. Konwerter sygnału z kamery na HDMI - 1; 24. Mikser audio - 2; 25. Okablowanie oraz wszystkie elementy nieuwzględnione w zestawieniu niezbędne do prawidłowego działania systemu - 1; SALA B Lp. Nazwa elementu (sprzętu) Ilość szt.-kompletów 1. Jednostka centralna systemu konferencyjnego - 1; 2. Access point - 1; 3. Bezprzewodowy pulpit dyskusyjny - 15; 4. Mikrofon dla pulpitu dyskusyjnego i tłumacza - 17; 5. Przycisk przewodniczącego do pulpitów dyskusyjnych - 1; 6. Obręcze dla pulpitów dyskusyjnych - 2; 7. Ładowarka baterii - 3; 8. Baterie dla pulpitów - 15; 9. Kable światłowodowe - 2; 10. Pulpit tłumacza - 2; 11. Okablowanie systemu konferencyjnego - 1; 12. Mobilny statyw do tablicy multimedialnej - 1; 13. Projektor - 1; 14. Kostka dziennikarska - 1; 15. Wzmacniacz VGA - 1; 16. Okablowanie oraz wszystkie elementy nieuwzględnione w zestawieniu niezbędne do prawidłowego działania systemu - 1. Wykaz sprzętu technicznego będącego aktualnie w posiadaniu UOKiK, z którym ma być w pełni kompatybilny dostarczony przez Wykonawcę sprzęt, znajduje się w Załączniku Nr 2 do OPZ. Wykonawca jest zobowiązany do instalacji dostarczonego sprzętu, a następnie skonfigurowania wszystkich elementów systemu kongresowego, tak aby wszystkie sprzęty (wskazane w Załączniku Nr 1 i 2 do OPZ) tworzyły w pełni sprawny i funkcjonujący system kongresowy. Wykonawca po dostawie, zainstalowaniu i konfiguracji elementów systemu kongresowego przeszkoli wskazane przez Zamawiającego osoby (maksymalnie 10 osób) w zakresie obsługi dostarczonych sprzętów i możliwości ich konfiguracji w szczególności w zakresie: uruchamiania sprzętów, zmiany ustawień, różnych konfiguracji, unikania najczęściej popełnianych błędów, zabezpieczania sprzętu, prawidłowego wyłączania, możliwości regulacji oraz wskazania ograniczeń w działaniu tych sprzętów - w szczególności pod kątem przygotowania śniadań prasowych, tłumaczeń symultanicznych nagłośnienia na konferencję.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 323300005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 45 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium. 6.1. Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest wnieść przed upływem terminu składania ofert - wadium w kwocie 4 700,00 zł (słownie złotych: cztery tysiące siedemset 00/100). 6.2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości z 2007 r. Dz. U. Nr 42, poz. 275 ze zm. 6.3. Zamawiający przedstawia główne postanowienia, jakie powinny zawierać poręczenia lub gwarancje: Przedmiotem niniejszej gwarancji jest kwota wadium w wysokości ............ zł (słownie: ............... złotych), do wniesienia, którego zobowiązany jest ..........(nazwa Wykonawcy, w przypadku oferty wspólnej - Wykonawców składających ofertę wspólną), stający do postępowania o zamówienie publiczne na .................................... prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr ... poz. ..... z dnia.......... przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa. Niniejszym ................(nazwa Wykonawcy) gwarantuję, zapłatę na rzecz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa, kwoty wadium, o której mowa wyżej, gdy Wykonawca: 1) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zasadach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego, 3) zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; 4) nie złoży w odpowiedzi na wezwanie dokumentów, oświadczeń lub pełnomocnictw chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie, Gwarancja obowiązuje od dnia ...... (termin składania ofert) do dnia ................ (minimalnie termin upływu związania ofertą). Gwarant zobowiązuje się do wypłacenia Urzędowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa kwoty do wysokości określonej powyżej na pierwsze pisemne żądanie, bez konieczności uzasadnienia żądania przez Zamawiającego, o ile Zamawiający stwierdzi w swoim żądaniu, że kwota roszczenia jest mu należna w związku z zaistnieniem choćby jednego z wymienionych wyżej warunków i wyszczególni zaistniały warunek lub warunki. 6.4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek Zamawiającego: NBP O-O Warszawa Nr 40 1010 1010 0078 7813 9120 0000. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania rachunku Zamawiającego. Jeżeli wadium jest wnoszone w pieniądzu prosi się o podanie numeru rachunku bankowego, na który Zamawiający ma dokonać zwrotu wadium. 6.5. Wadium powinno obejmować cały okres związania ofertą, poczynając od daty składania ofert. 6.6. W przypadku wadium wnoszonego w innej formie niż pieniężnej (w formie poręczeń lub gwarancji), co do zasady winno być ono złożone w formie oryginału. Zamawiający dopuszcza złożenie wadium w formie kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem jedynie w przypadku, jeśli przepisy prawa lub treść dokumentu wadialnego nie uzależniają skutecznego, nieodwołalnego i bezwarunkowego zobowiązania gwaranta do zapłaty gwarantowanej sumy na pierwsze żądanie Zamawiającego, od konieczności posiadania przez Zamawiającego dokumentu gwarancyjnego w formie oryginału. 6.7. Wadium wniesione przez jednego ze wspólników konsorcjum uważa się za wniesione prawidłowo. 6.8. Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie (także na przedłużony okres związania ofertą), w wymaganej wysokości lub dopuszczonej formie skutkuje wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. 6.9. Zasady zwrotu lub zatrzymania wadium określone zostały w art. 46 ustawy Pzp.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.uokik.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach