Przetargi.pl
Zakup i dostawa elementów elektronicznych i elektrycznych - montażowych dla Wojskowego Instytutu Łączności

Wojskowy Instytut Łączności ogłasza przetarg

 • Adres: 05-130 Zegrze Południowe, Warszawska
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 261 885 543, 261 885 560 , fax. 227 822 134
 • Data zamieszczenia: 2017-02-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojskowy Instytut Łączności
  Warszawska 22A
  05-130 Zegrze Południowe, woj. mazowieckie
  tel. 261 885 543, 261 885 560, fax. 227 822 134
  REGON: 1009906000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa elementów elektronicznych i elektrycznych - montażowych dla Wojskowego Instytutu Łączności
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa elementów elektronicznych i elektrycznych - montażowych dla Wojskowego Instytutu Łączności – wyspecyfikowanych w Załączniku nr 4 i 4a do SIWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają:Załącznik nr 4 do SIWZ - dla Części I,Załącznik nr 4a do SIWZ - dla Części II.Przedmiot zamówienia musi: Odpowiadać obowiązującym normom z zakresu gatunku pierwszego oraz posiadać wymagane atesty, certyfikaty i homologacje. Być fabrycznie nowy, nieużywany oraz spełniać wymagania techniczno – jakościowe określone w dokumentacji technicznej producenta na dany wyrób oraz odpowiednie normy. Być dostarczony w opakowaniu fabrycznym z zabezpieczeniami stosowanymi przez producenta (bezpiecznym elektrostatycznie oraz zamkniętych hermetycznie). Opakowanie musi umożliwić pełną identyfikację towaru np. ilość, rodzaj, parametry, data ważności itp. bez konieczności naruszania opakowania. Być dostarczony w opakowaniu zabezpieczającym przed zmianami ilościowymi i jakościowymi. Pochodzić z bieżącej produkcji, tj. z 2017 r., w przypadku braku możliwości pozyskania danego elementu z bieżącej produkcji, jego data produkcji nie może być starsza niż 2014 r. (w przypadku wycofania elementów z produkcji - z ostatniej partii produkcyjnej). Posiadać wyprowadzenia połączeniowe (nóżki) wysokiej jakości, które będą podlegały wnikliwej kontroli przy użyciu mikroskopu pod kątem ich jakości oraz stanu.Wymagania dotyczące gwarancji, rękojmi: Wykonawca obejmie gwarancją całość przedmiotu zamówienia na okres min. 24 miesięcy od dnia podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego bez zastrzeżeń. Wykonawca obejmie rękojmią przedmiot zamówienia na okres min. 24 miesięcy liczoną od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego, jako należycie wykonane.Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określa projekt umowy stanowiący Załącznik nr 6 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 31711100-4

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach