Przetargi.pl
Zakup i dostawa dwóch serwerów wraz z wdrożeniem na potrzeby Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

BANKOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY ogłasza przetarg

 • Adres: 00-546 Warszawa, ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 4
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 583 05 99
 • Data zamieszczenia: 2022-12-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: BANKOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY
  ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 4
  00-546 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 583 05 99
  REGON: 010978710
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.bfg.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa dwóch serwerów wraz z wdrożeniem na potrzeby Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest • dostawa Sprzętu obejmująca dostarczenie i przeniesienie na Zamawiającego własności urządzeń oraz udzielnie licencji na oprogramowanie;• wdrożenie Sprzętu obejmujące między innymi instalacje, konfiguracje i testy Sprzętu w infrastrukturze Zamawiającego; • wykonanie Dokumentacji i przeniesienie praw do Dokumentacji;• przeprowadzenie szkolenia dla 6 pracowników Zamawiającego z zakresu obsługi i administracji dostarczonym Sprzętem zgodnie z wymaganiami określonymi w OPZ; • w ramach przedmiotu Umowy zostanie:- udzielona 36-miesięczna gwarancja producenta na dostarczony Sprzęt na zasadach określonych w § 12 załącznika nr 2 do SWZ - liczona od dnia podpisania bez zastrzeżeń przez obie Strony protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w § 3 ust. 5 załącznika nr 2 do SWZ;- zapewnione świadczenie 36-miesięcznej usługi wsparcia technicznego przez producenta Sprzętu na zasadach określonych w § 12 - liczone od dnia podpisania bez zastrzeżeń przez obie Strony protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w § 3 ust. 5 załącznika nr 2 do SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48820000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100).Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Pzp oraz art. 98ust. 2 ustawy Pzp.Szczegóły dotyczące wadium znajdują się w pkt 9 SWZ.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający wymaga wykazania spełniania przez Wykonawcę łącznie następujących warunków udziału w postępowaniu:1. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed terminem składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie) należycie wykonał co najmniej 2 (dwa) zamówienia (umowy), których przedmiotem była dostawa i wdrożenie serwerów o wartości nie mniejszej niż 150 000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) brutto każde każda;Szczegóły dotyczące warunków udziału w postępowaniu znajdują się w pkt 8 SWZ.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-12-29

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach