Przetargi.pl
Zakup i dostawa chemii basenowej do uzdatniania wody w Ośrodkach Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA w okresie od 01.10.2022 r. do 15.12.2022 r.

Miasto Stołeczne Warszawa - Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA Jednostka Budżetowa ogłasza przetarg

 • Adres: 00-429 Warszawa, Rozbrat 26
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-09-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Stołeczne Warszawa - Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA Jednostka Budżetowa
  Rozbrat 26
  00-429 Warszawa, woj. mazowieckie
  REGON: 017189671
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa chemii basenowej do uzdatniania wody w Ośrodkach Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA w okresie od 01.10.2022 r. do 15.12.2022 r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: „Zakup i dostawa chemii basenowej do uzdatniania wody w Ośrodkach Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA w okresie od 01.10.2022 r. do 15.12.2022 r.”. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia (załącznik nr 6 do SWZ) oraz Projektowanymi Postanowieniami Umowy (załącznik nr 7 do SWZ).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24962000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach