Przetargi.pl
Zakup i dostawa bonów dla Klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowcu ogłasza przetarg

 • Adres: 41200 Sosnowiec, ul. 3 Maja
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 322 962 201 , fax. 322 962 214
 • Data zamieszczenia: 2018-12-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowcu
  ul. 3 Maja 33
  41200 Sosnowiec, woj. śląskie
  tel. 322 962 201, fax. 322 962 214
  REGON: 346577400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.mops.sosnowiec.bip.info.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa bonów dla Klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: „Zakup i dostawa bonów dla Klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu” o łącznej wartości nominalnej 200 000,00 zł. Kwota ta stanowi równowartość wartości nabywczej bonów towarowych. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi: Załącznik nr 1 do SIWZ. Opis przedmiotu zamówienia: Nominał bonu powinien odpowiadać kwotom: 10 zł, 20 zł, 50 zł. Wartość nabywcza bonów towarowych musi odpowiadać kwocie na nich określonej. Bony towarowe nie mogą być zamieniane na gotówkę. Wykonawcy nie mogą oferować bonów towarowych z upustem. Pod pojęciem bonów należy rozumieć emitowane i oferowane przez Wykonawcę talony na okaziciela umożliwiające zakup różnego, szeroko pojętego rodzaju asortymentu poza alkoholem i artykułami tytoniowymi. Realizacja bonów winna być możliwa w różnych sklepach rozmieszczonych na terenie całego Sosnowca, w co najmniej jednym sklepie w każdej z „dzielnic” tj.: Milowice, Pogoń, Stary Sosnowiec, Środula, Centrum, Zagórze Północne, Zagórze Południowe, Kukułek, Klimontów-Dańdówka, Kalinowa, Niwka-Bobrek, Modrzejów-Jęzor-Bór, Kazimierz Górniczy, Juliusz, Ostrowy Górnicze, Maczki oraz w co najmniej 1 aptece na terenie miasta Sosnowca. Wykonawca na własny koszt i ryzyko dokona dostawy bonów. Miejscem dostawy jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowcu ul. 3 Maja 33. Bony będą dostarczane przez Wykonawcę sukcesywnie, co najmniej raz w miesiącu w ciągu 7 dni od przekazania przez Zamawiającego zamówienia wartościowo - ilościowego. Zamawiający będzie każdorazowo określał w składanym zamówieniu liczbę i wartość nominalną zamawianych talonów żywieniowych. Okres realizacji każdej partii bonów w punktach handlowych wynosi, co najmniej 12 miesięcy od daty przekazania bonów Zamawiającemu. Każdy bon powinien być opatrzony treścią, z której wynikać będą wyłączenia możliwości zakupu towarów bądź realizacji usług tj. bony towarowe muszą posiadać nadruk: „Zakaz sprzedaży wyrobów alkoholowych i tytoniowych” lub „Bon towarowy nie upoważnia do zakupu alkoholu oraz wyrobów tytoniowych” lub nadruk równoznaczny a także nadruk informujący o wartości nominalnej bonu. Bony należy zabezpieczyć przed sfałszowaniem poprzez umieszczenie na nich stosownego hologramu. Bony muszą być talonami w formie papierowej, Zamawiający nie dopuszcza składania ofert na bony w formie elektronicznej (np. kart elektronicznych). Podana wartość bonów towarowych jest wartością maksymalną, przewidywaną do realizacji w całym okresie trwania niniejszego zamówienia. Zastrzega się możliwość zmiany wartości bonów towarowych w zależności od ilości wydawanych decyzji administracyjnych świadczeniobiorcom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu. Wykonawcę obciążają wszelkie koszty związane z drukiem bonów, ich ubezpieczeniem, transportem, dostawą, należnymi podatkami, zabezpieczeniem przed fałszerstwem. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć i wnieść przedmiot umowy na własny koszt i ryzyko do siedziby Zamawiającego w Sosnowcu przy ul. 3 Maja 33. Dokładne miejsce dostawy (tj. piętro, nr pokoju) zostanie przedstawione wybranemu do realizacji zamówienia Wykonawcy. Dostawy muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów, norm i instrukcji. Nie wyszczególnienie jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich stosowania.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30199750-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wypełniony formularz oferty. 2. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć: 2.1. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu z postępowania (załącznik nr 3), 2.2. pełnomocnictwo - w przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. 2.3. zobowiązanie podmiotu trzeciego w sytuacji określonej w rozdz. VIII SIWZ (wymagany oryginał dokumentu), 2.4. w przypadku składania oferty wspólnej przez 2 lub więcej podmiotów – pełnomocnictwo o którym mowa w części V.2. SIWZ. 3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienia przez Wykonawców, oświadczenia składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokument ten potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 4. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach