Przetargi.pl
ZAKUP I DOSTAWA BIELIZNY OPERACYJNEJ ORAZ OBŁOŻEŃ JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Szpital Powiatowy w Chmielniku ogłasza przetarg

 • Adres: 26-020 Chmielnik, ul. Kielecka
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 41 3542136, 3542017 w.140, 150, , fax. 413 542 136
 • Data zamieszczenia: 2020-12-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Powiatowy w Chmielniku
  ul. Kielecka 1-3
  26-020 Chmielnik, woj. świętokrzyskie
  tel. 41 3542136, 3542017 w.140, 150, , fax. 413 542 136
  REGON: 36801130000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-chmielnik.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ZAKUP I DOSTAWA BIELIZNY OPERACYJNEJ ORAZ OBŁOŻEŃ JEDNORAZOWEGO UŻYTKU
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa bielizny operacyjnej oraz obłożeń jednorazowego użytku w ilości i asortymencie określonych w załączniku asortymentowo - cenowym nr 2 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33141000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Oświadczenie - załącznik nr 4 do SIWZ
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wypełniony FORMULARZ OFERTY wraz z FORMULARZEM CENOWYM – Załącznik nr 1 i 2 do SIWZ - należy przedstawić w formie oryginału zgodnie ze wzorem zamieszczonym w SIWZ, Pełnomocnictwo do podpisania oferty, oświadczeń i dokumentów składających się na ofertę, o ile pełnomocnictwo to nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty - należy przedstawić w formie oryginału lub kopii potwierdzonej przez notariusza. W przypadku oferty składanej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do oferty powinno zostać załączone pełnomocnictwo dla osoby uprawnionej do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy - należy przedstawić w formie oryginału lub kopii potwierdzonej przez notariusza.  Oświadczenia i dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.  Dokumenty należy złożyć w oryginale lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach