Przetargi.pl
Zakup i dostawa betonów klasy C12/15, C16/20 oraz C20/25, podsypki cementowo-piaskowej 1:4 oraz stabilizacji Rm 2,5 MPa, Rm 5,0 MPa, Rm 7,5 MPa, dostarczane okresowo w miarę potrzeb Zamawiającego

Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej "Trans-Net" S.A. ogłasza przetarg

 • Adres: 72-010 Police, ul. Tanowska
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 913 121 120 , fax. 913 175 177
 • Data zamieszczenia: 2019-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej "Trans-Net" S.A.
  ul. Tanowska 8
  72-010 Police, woj. zachodniopomorskie
  tel. 913 121 120, fax. 913 175 177
  REGON: 81004858600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.trans-net.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Spółka Prawa Handlowego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa betonów klasy C12/15, C16/20 oraz C20/25, podsypki cementowo-piaskowej 1:4 oraz stabilizacji Rm 2,5 MPa, Rm 5,0 MPa, Rm 7,5 MPa, dostarczane okresowo w miarę potrzeb Zamawiającego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa betonu towarowego klas C12/15, C16/20 oraz C20/25, podsypki cementowo-piaskowej 1:4, stabilizacji Rm 2,5 MPa, Rm 5,0 MPa, Rm 7,5 MPa, dostarczane okresowo w miarę potrzeb Zamawiającego. 1) Betony towarowe klasy C 12/15, C 16/20 i C 20/25 z przeznaczeniem do wykonywania wszelkich typowych rodzajów konstrukcji, muszą być dopuszczone do obrotu na rynku krajowym wyrobów budowlanych oraz spełniać wymagania określone wg normy PN-EN 206-1 2) Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 z przeznaczeniem jako materiał wyrównujący i wzmacniający pod elementy tj. kostkę brukową, krawężniki, obrzeża, płyty chodnikowe, musi być dopuszczona do obrotu na rynku krajowym wyrobów budowlanych oraz spełniać wymagania określone wg normy PN-S-96012 3) Stabilizacje – Rm 2,5 MPa, 5,0 MPa, 7,5 MPa – z przeznaczeniem do podbudowy nawierzchni drogowych, muszą być dopuszczone do obrotu na rynku krajowym wyrobów budowlanych oraz spełniać wymagania określone wg normy PN-S-96012
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44114100-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania warunku

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną