Przetargi.pl
Zakup i dostawa automatycznej maszyny do pakowania ryb

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Gospodarstwo Rybackie Niemodlin ogłasza przetarg

 • Adres: 49-100 Niemodlin, Zamkowa
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 774 606 321, , fax. 077 4606246, 4606372
 • Data zamieszczenia: 2020-09-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Gospodarstwo Rybackie Niemodlin
  Zamkowa 3
  49-100 Niemodlin, woj. opolskie
  tel. 774 606 321, , fax. 077 4606246, 4606372
  REGON: 53056149000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_katowice/gr_niemodlin/zamowienia_publiczne
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka organizacyjna Skarbu Państwa nieposiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa automatycznej maszyny do pakowania ryb
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest „Zakup i dostawa automatycznej maszyny do pakowania ryb”. 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do specyfikacji pn.: „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” dostępny na stronie BIP Zamawiającego: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_katowice/gr_niemodlin/zamowienia_publiczne
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42921300-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Dokumenty, które wykonawcy muszą złożyć w ofercie: 1) Wypełniony druk "OFERTA", stanowiący załącznik nr 2 do specyfikacji. Druk „OFERTA” musi zawierać dane (producent, nazwa, typ, model, itp) umożliwiające jednoznaczną identyfikację oferowanego produktu. Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny wykonawcy, to do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej notarialnie; 2) Wypełniony załącznik nr 3 do SIWZ, stanowiący oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, o których mowa w punkcie 6 SIWZ; 3) Wykaz oferowanych produktów, jako załącznik nr 4 do SIWZ - w zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do specyfikacji. Wykaz musi zawierać spis oferowanego produktów z podaniem modelu, parametrów oraz producenta. 4) Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną