Przetargi.pl
Zakup i dostawa autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych

Gmina Iława ogłasza przetarg

 • Adres: 14-200 Iława, ul. Gen. Władysława Andersa
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 896 492 418 , fax. 896 494 882
 • Data zamieszczenia: 2020-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Iława
  ul. Gen. Władysława Andersa -
  14-200 Iława, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 896 492 418, fax. 896 494 882
  REGON: 53276000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.gmina-ilawa.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowego (nieużywanego) wyprodukowanego w 2020 roku autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych. 3. Kody CPV: 34121000-1 Autobusy i autokary, 34100000-8 Pojazdy silnikowe. 4 Przedmiot zamówienia winien spełniać wszelkie wymogi przewidziane obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności: Ustawa z dnia 29 października 2010 prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 110 z późn.) oraz wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych. 5. Zakres przedmiotu zamówienia oraz minimalne wymagania przedmiotu zamówienia zostały określone w Załącznik Nr 7 do SIWZ. 6. Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego na własny koszt i odpowiedzialność oraz przeprowadzić instruktaż obsługi pojazdu i sprzętu zainstalowanego w pojeździe dla pracowników Zamawiającego. Wraz z samochodem wykonawca zobowiązany jest dostarczyć pełną dokumentację w tym, certyfikaty i atesty dopuszczające w/w samochód do właściwego użytku. 7. Zamawiający dopuszcza dostawę pojazdu na kołach do Zamawiającego. 8. Wraz z dostawą Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć Zamawiającemu dokumenty dopuszczające do ruchu drogowego zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca zobowiązany jest wraz z dostawą samochodu przekazać: - kartę pojazdu, - aktualne świadectwo homologacji, - książkę gwarancyjną, - instrukcję obsługi w języku polskim, - dwa komplety kluczyków. 9. Serwis pojazdu musi być realizowany bezpośrednio przez producenta samochodu lub przez podmiot upoważniony przez producenta.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34121000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oferta winna zawierać: 1) Formularz oferty stanowiący załącznik Nr 1do SIWZ, 2) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 2 do SIWZ. 3) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 3 do SIWZ. 4) Pisemne zobowiązanie w przypadku gdy, Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych – załącznik Nr 4 do SIWZ. 5) Pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia przez Wykonawcę pełnomocnika, oryginał udzielonego pełnomocnictwa lub notarialnie potwierdzoną jego kopię. Z treści pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać zakres umocowania do czynności związanych z postępowaniem o udzielnie zamówienia publicznego. 2. Oferty wspólne: a) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie, zgodnie z art. 23 ust. 2 Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do:  reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo  reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. b) Treść pełnomocnictwa Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie winna identyfikować wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, a także wskazywać jakiego postępowania dotyczy, nadto musi wskazywać ustanowionego pełnomocnika oraz określać zakres umocowania pełnomocnika. W przypadku, gdy pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia udzieli „dalszego pełnomocnictwa”, upoważnienie do wykonania takiej czynności powinno jasno wynikać z pełnomocnictwa Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnictwo winno być podpisane przez wszystkich Wykonawców ustanawiających pełnomocnika. przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez kilku wykonawców podpisane przez wszystkie podmioty wspólnie ubiegające się o udzielnie zamówienia, pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii. c) Pełnomocnictwo musi znajdować się w ofercie wspólnej Wykonawców.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach