Przetargi.pl
Zakup i dostawa artykułów spożywczych w okresie od stycznia 2015 r. do 30.06.2015 r.

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. Władysława Buszkowskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 25-381 Kielce, ul. Langiewicza 2
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. (041) 361 58 17 , fax. (041) 361 58 17
 • Data zamieszczenia: 2014-12-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. Władysława Buszkowskiego
  ul. Langiewicza 2 2
  25-381 Kielce, woj. świętokrzyskie
  tel. (041) 361 58 17, fax. (041) 361 58 17
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.chok.kielce.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa artykułów spożywczych w okresie od stycznia 2015 r. do 30.06.2015 r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa artykułów spożywczych w okresie od stycznia 2015r.umowy do 30.06.2015 r., wg ilości i asortymentu szczegółowo określonych w formularzu asortymentowo- cenowym Pakiet nr1 w załączniku nr1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: Pakiet nr1- Zakup i dostawa artykułów spożywczych 3.Podane ilości są szacunkowym zapotrzebowaniem i służą do obliczenia ceny oferty (tj. ustalenia maksymalnego wynagrodzenia Wykonawcy). Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z zakupu części towaru wynikającym z braku zapotrzebowania lub zmniejszenia zapotrzebowania. 4.Uwagi do pakietu nr1:Dostawa towaru własnym transportem i rozładunek do magazynu Zamawiającego 1 raz w tygodniu, w terminie 2 dni od daty otrzymania zamówienia. Konieczność oznakowania produktów etykietą producenta, dostawa towaru w I gatunku, każdy z produktów musi posiadać datę produkcji i termin przydatności do spożycia i umieszczoną etykietę producenta z datą przydatności do spożycia. Dostawa towaru na koszt i ryzyko Wykonawcy w odpowiednich opakowaniach (zamknięte, nieuszkodzone), transportem zapewniającym należyte zabezpieczenie przed czynnikami zewnętrznymi).Częstotliwość dostaw uzależniona jest od bieżących potrzeb Zamawiającego, będzie ustalana na roboczo w trakcie realizacji zamówienia. Realizacja zamówienia odbywać się będzie na podstawie zapotrzebowań cząstkowych przesłanych na faks (w przypadku problemów z wysłaniem zamówienia faksem droga elektroniczna). Wymagane jest, aby okres przydatności do spożycia przedmiotu zamówienia w dniu odbioru, wynosił minimum połowę okresu przydatności do spożycia przewidzianego dla danego produktu. Zamawiający wymaga aby dostarczony przedmiot zamówienia był oznakowany zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi dotyczącymi oznaczeń. 5.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 6.Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 7.Szczegółowe wymagania dotyczące w/w przedmiotu zamówienia określono w załączniku nr1: pakiet nr 1. Rozliczenia poszczególnych dostaw odbywać się będą w oparciu o ceny jednostkowe asortymentu określone w formularzu cenowym załącznik nr 1-pakiet do SIWZ, które należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 158000006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin płatności
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.chok.kielce.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach