Przetargi.pl
Zakup i dostawa artykułów medycznych dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku z podziałem na 10 części

Samodzielny Publiczny Zespół Przychodni Specjalistycznych ogłasza przetarg

 • Adres: 87-800 Włocławek, ul. Szpitalna
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 544 165 397 , fax. 544 165 323
 • Data zamieszczenia: 2021-03-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zespół Przychodni Specjalistycznych
  ul. Szpitalna
  87-800 Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 544 165 397, fax. 544 165 323
  REGON: 91033295300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.spzps.wloclawek.pl, https://spzps.rbip.mojregion.info

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa artykułów medycznych dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku z podziałem na 10 części
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów medycznych niezbędnych do pracy w poradniach Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku - 10 części (pakietów), przez okres 12 miesięcy tj. od 01.03.2021 r. do 28.02.2022 r., w ilości i asortymencie szczegółowo określonym w załączniku nr 1A do SIWZ, stanowiącym jednocześnie formularz asortymentowo – cenowy. Pakiet nr 1 – rękawice. Pakiet nr 2 – materiały do sterylizacji. Pakiet nr 3 – szwy chirurgiczne. Pakiet nr 4 – materiały opatrunkowe. Pakiet nr 5 – zestaw do iniekcji. Pakiet nr 6 – drobny sprzęt medyczny. Pakiet nr 7 – odzież medyczna. Pakiet nr 8 – system próżniowy do pobierania krwi. Pakiet nr 9 – bielizna. Pakiet nr 10 – sprzęt ogólnolaboratoryjny. Zamawiający dopuszcza składnie ofert częściowych na powyższe pakiety. Wykonawca powinien zapewnić pełny asortyment określony dla danego pakietu, płynną realizację zamówień oraz transport do magazynu Zamawiającego na własny koszt. Przez dostawę artykułów medycznych Zamawiający rozumie sukcesywną dostawę w okresie trwania umowy zgodnie z zamówieniami składanymi przez Zamawiającego. Zamawiający będzie dokonywał zamówień w formie zamówień planowych. Wymagany maksymalnie 5-dniowy (dni robocze) termin dostawy liczony od daty złożenia zamówienia. Maksymalnie 30-dniowy termin płatności liczony od daty dostarczenia faktury VAT po wykonaniu przedmiotu zamówienia z należytą starannością. Wykonawca zobowiązany jest do dostawy przedmiotu zamówienia wraz z informacją zawierającą dane producenta, opis zawierający wskazania producenta co do właściwości przedmiotu zamówienia, zasad bezpiecznego użytkowania i terminów ważności. Wymagania te muszą znajdować się na, lub w opakowaniu w formie ulotki, w zależności którego zadania i pozycji oferta dotyczy, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Oferowane produkty w pakiecie nr 1-10 w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, muszą posiadać wymagane przepisami pozwolenia dopuszczenia do obrotu w zależności od klasyfikacji danego środka np. decyzję Ministra Zdrowia, Certyfikat CE, Deklarację Zgodności. Dla produktów dostarczanych w pakietach należy dołączyć atesty, aktualne karty charakterystyki lub karty techniczne. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z dowolnej pozycji asortymentu Wykonawcy będzie przysługiwać tylko wynagrodzenie wynikające ze zrealizowanych dostaw. W trakcie realizacji umowy Zamawiający może dokonywać przesunięć ilościowych między poszczególnymi pozycjami asortymentu w granicach wartości zawartej umowy. Termin przydatności oferowanych środków nie może być krótszy niż 12 miesięcy licząc od daty dostarczenia ich do Zamawiającego. Wykonawca zagwarantuje niezmienność cen jednostkowych netto przez cały okres realizacji zamówienia. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy. Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych, maili i numerów fax oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. Zastosowane w specyfikacji określenie przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia, należy rozumieć je jako przykładowe i rozpatrywać łącznie z wyrazem „lub równoważny” pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33140000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach