Przetargi.pl
Zakup i dostawa aparatury i sprzętu medycznego na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI PALIATYWNEJ IM. JANA PAWŁA II W SUWAŁKACH ogłasza przetarg

 • Adres: 16-400 Suwałki, ul. Szpitalna 54
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-11-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI PALIATYWNEJ IM. JANA PAWŁA II W SUWAŁKACH
  ul. Szpitalna 54
  16-400 Suwałki, woj. podlaskie
  REGON: 790376383
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.paliatywna.suwalki.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa aparatury i sprzętu medycznego na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest koncentrator tlenu szt. 7 zgodnie z załącznikiem nr 4 i 5 do SWZPrzedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa koncentratora tlenu przenośnego szt. 4 zgodnie z załącznikiem nr 4 i 5 do SWZPrzedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa ssaków przenośnych akumulatorowo-sieciowych z wielorazowym pojemnikiem i zasilaczem z kablem sieciowym - szt.24 zgodnie z załącznikiem nr 4 i 5 do SWZPrzedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa ssaków przenośnych akumulatorowo-sieciowych z wielorazowym pojemnikiem i zasilaczem z kablem sieciowym - szt. 6 zgodnie z załącznikiem nr 4 i 5 do SWZPrzedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa inhalatorów szt. 4, pulsoksymetrów napalcowych szt. 18, termometrów elektronicznych na podczerwień szt. 10 zgodnie z załącznikiem nr 4 i 5 do SWZPrzedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa materacy zmiennociśnieniowych prostokomorowych z pompą szt. 10 zgodnie z załącznikiem nr 4 i 5 do SWZPrzedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa łóżek terapeutycznych szt. 2 zgodnie z załącznikiem nr 4 i 5 do SWZPrzedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa respiratorów szt. 4 zgodnie z załącznikiem nr 4 i 5 do SWZPrzedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa podnośnika podłogowego szt. 1 zgodnie z załącznikiem nr 4 i 5 do SWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33100000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-11-14

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach