Przetargi.pl
Zakup i dostawa ambulansu medycznego typu B wraz z przeszkoleniem personelu medycznego

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego Biuro Logistyki ogłasza przetarg

 • Adres: 00-993 Warszawa, Rakowiecka
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 225856525 , fax. 225856565
 • Data zamieszczenia: 2018-09-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego Biuro Logistyki
  Rakowiecka 2A
  00-993 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 225856525, fax. 225856565
  REGON: 015179728
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.abw.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa ambulansu medycznego typu B wraz z przeszkoleniem personelu medycznego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakup i dostawa ambulansu medycznego typu B wraz z przeszkoleniem personelu medycznego, spełniającego wymogi polskiej normy PN EN 1789:A1/2011 oraz PN EN 1865-1 Zamawiający wymaga dostarczenia: a. fabrycznie nowego, wyprodukowanego nie wcześniej niż w 2017/2018 roku ambulansu typu B, wolnego od wad fizycznych i prawnych, jak również spełnia warunki techniczne, o których mowa w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.) oraz w wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych, spełniającym wymogi zharmonizowanej normy PN EN 1789:A1/2011 dla środka transportu drogowego typu „B”; b. fabryczne nowego wyposażenia, wolnego od wad, objętą gwarancją producenta pojazdu, które nie było przedmiotem ekspozycji, użytkowania, są wolne od wad, spełniającym wymogi zharmonizowanej normy PN EN 1789:A1/2011 dla środka transportu drogowego typu B oraz zgodności wyposażenia medycznego z aktualną normą PN-EN 1865; c. pojazdu medycznego wraz z świadectwem homologacji pojazdu skompletowanego (pojazd bazowy wraz z zabudową medyczną) na podstawie aktualnych przepisów. Homologacja oferowanego ambulansu musi umożliwiać rejestrację w Polsce; d. wyposażenia i sprzętu medycznego posiadające dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie RP, oraz spełniające wymagania określone w przepisach ustawy z dnia 20 maja 20110 roku o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 876 z późń. zm.).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34114121-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w kwocie 6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych i 00/100) do dnia 24.09.2018 r. roku do godz. 11:00. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert.Wymagania dotyczące wadium zostały określone w pkt 13 SIWZ.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku,
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 uPzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 uPzp – zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach