Przetargi.pl
Zakup i dostawa 17 sztuk wielofunkcyjnych urządzeń drukująco-skanujących MFP.

Agencja Rynku Rolnego ogłasza przetarg

 • Adres: 00-400 Warszawa, ul. Nowy Świat 6/12
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 6617272 , fax. 22 661 73 79
 • Data zamieszczenia: 2013-07-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Agencja Rynku Rolnego
  ul. Nowy Świat 6/12 6/12
  00-400 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 6617272, fax. 22 661 73 79
  REGON: 00622243400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.arr.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Agencja płatnicza

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa 17 sztuk wielofunkcyjnych urządzeń drukująco-skanujących MFP.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  CPV: 30.12.00.00-6 (Urządzenia fotokopiujące i do druku offsetowego). 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa do Oddziałów Terenowych Agencji Rynku Rolnego 17 sztuk fabrycznie nowych wielofunkcyjnych urządzeń drukująco-skanujących MFP (monochromatyczna kopiarka + drukarka sieciowa + kolorowy skaner sieciowy) wraz z materiałami eksploatacyjnymi (w tym tonerami) niezbędnymi do wydrukowania 300 000 (słownie: trzysta tysięcy) stron formatu A4 przy założonym 5% pokryciu strony dla każdego urządzenia z osobna, oraz świadczenie usługi serwisowej wraz z rozszerzoną gwarancją, w zakres, której wchodzą: - okresowe przeglądy, - konserwacje, - naprawy, - dostarczenie urządzenia zastępczego na czas usterki, - materiały eksploatacyjne i części zamienne. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w załącznikach nr 1a i 5 do SIWZ. 3. Szczegółowe zestawienie wraz z adresami oraz ilością urządzeń MFP do dostarczenia do Oddziałów Terenowych ARR znajduje się w załączniku nr 5 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 301200006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 21 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda od każdego wykonawcy wniesienia wadium w wysokości 4 000 zł (słownie: cztery tysiące złotych) przed upływem terminu składania ofert.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: tak
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.arr.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach