Przetargi.pl
zakup i dostarczanie leków onkologicznych 3 Pakiety

Katowickie Centrum Onkologii ogłasza przetarg

 • Adres: 40-074 Katowice, Raciborska
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 322 514 533, , fax. 322 514 533
 • Data zamieszczenia: 2019-03-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Katowickie Centrum Onkologii
  Raciborska 26
  40-074 Katowice, woj. śląskie
  tel. 322 514 533, , fax. 322 514 533
  REGON: 276201240
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kco.katowice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  zakup i dostarczanie leków onkologicznych 3 Pakiety
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostarczanie produktów leczniczych – leków onkologicznych dla potrzeb Katowickiego Centrum Onkologii w postaciach, dawkach i szacunkowych ilościach, których wykaz w podziale na Pakiety od Nr 1 do Nr 3 stanowi Załącznik Nr 2 do SIWZ – Oferta Cenowa. Przedmiotem zamówienia jest produkt leczniczy – lek o nazwie międzynarodowej w określonej przez Zamawiającego postaci i dawce. Oznaczenie przedmiotu zamówienia we Wspólnym Słowniku Zamówień: 33600000-6 produkty farmaceutyczne Wymagania: 1. Ilości zamawianego produktu leczniczego mogą ulec zmniejszeniu, w czasie obowiązywania umowy w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego związanych z udzielanymi świadczeniami zdrowotnymi i będą wynikały z bieżących zamówień bez możliwości dochodzenia roszczeń przez Wykonawcę z tytułu zmniejszenia ilości zakupionego leku. 2. Produkt leczniczy musi być dostarczony zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 3. Zamawiający rozumie przez zakup i dostarczanie produktów leczniczych dostawy do Apteki Szpitalnej realizowane w sposób ciągły na wezwanie Zamawiającego w terminach przez niego określonych, tj.: a) cito – maksymalnie do 24 godzin b) planowe – do 48 godzin od złożenia zamówienia przez Zamawiającego pisemnie przesłanego faxem bądź elektronicznie. Jeśli dostawa wypada w dniu wolnym od pracy lub poza godzinami pracy Apteki Szpitalnej dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie. 4. Wykonawca musi zagwarantować możliwość składania zamówień pisemnie przesłanych faxem bądź elektronicznie od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00. 5. Wykonawca musi zagwarantować dostępność całego oferowanego asortymentu przez cały okres obowiązywania umowy. 6. W przypadku braku realizacji zamówienia w terminie określonym w umowie, Zamawiający dokona interwencyjnego zakupu produktu leczniczego, a Wykonawca wyraża zgodę na pokrycie powstałej różnicy pomiędzy ceną zakupu interwencyjnego, a wynikającą z umowy. 7. Zamawiający wymaga, żeby leki będące przedmiotem niniejszego postępowania były lekami znajdującymi się na liście – wykazie leków refundowanych (w zakresie leków, których to dotyczy) i umożliwiały Zamawiającemu sprawozdanie do NFZ terapii z ich użyciem (wykorzystaniem), rozumianej jako dokonanie przez Płatnika-NFZ pokrycia kosztów leczenia. Informacja dotycząca równoważnika: 1. W Załączniku Nr 2 do SIWZ – Oferta Cenowa, w kolumnie „Nazwa, dawka, postać, wielkość opakowania równoważnika oferowanego przez Wykonawcę” dopuszczalne jest złożenie w ofercie preparatu równoważnego wraz z podaniem dawki, postaci oraz odpowiedniej wielkości opakowania. 2. Zamawiający dopuszcza lek równoważny pod warunkiem, że będzie możliwa refundacja kosztów leczenia przez Narodowy Fundusz Zdrowia. 3. Opakowanie preparatu równoważnego nie może odbiegać od dopuszczalnej wielkości opakowania danej pozycji określonej w Załączniku Nr 2 do SIWZ – Oferta Cenowa. 4. Równoważnik, który będzie zawierał inną dawkę i postać niż wymieniona w Załączniku Nr 2 do SIWZ – Oferta Cenowa nie zostanie uwzględniony. 5. W przypadku zaoferowania produktu leczniczego równoważnego, w Załączniku Nr 2 do SIWZ – Oferta Cenowa oraz w Załączniku Nr 2A do SIWZ – Oferta Cenowa-Podsumowanie , w kolumnach pn.:  „Cena jednostkowa netto”  „Wartość netto”  „Wartość brutto” należy podać wartości dotyczące zaoferowanego produktu leczniczego równoważnego. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, tj. na poszczególne kompletne Pakiety. W przypadku, w którym Wykonawca złoży najkorzystniejsze oferty na więcej niż jeden z Pakietów, zostanie zawarta jedna umowa, w której każdy Pakiet stanowić będzie niezależny element, którego dotyczyć będą wszystkie jej postanowienia, włącznie z możliwością jej rozwiązania. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych, na zasadach określonych w niniejszej SIWZ. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33600000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: a) koncesja, zezwolenie, licencja lub dokument potwierdzający, że wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zawartość oferty, w tym wykaz oświadczeń potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia Oferta musi zawierać: 1. Wypełniony i podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Formularz Oferty stanowiący Załącznik Nr 1 do SIWZ. 2. Wypełnioną i podpisaną przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Ofertę Cenową stanowiącą Załącznik Nr 2 do SIWZ. W cenę produktu leczniczego muszą być wliczone wszystkie koszty z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także podatku od towarów i usług), oraz ewentualnych upustów i rabatów. Uwaga! Zamawiający zaleca, aby Ofertę Cenową stanowiącą Załącznik Nr 2 do SIWZ Wykonawca złożył również w formie elektronicznej na dowolnym nośniku elektronicznym, np. na CD, DVD. 3. Wypełniony i podpisany przez osobę uprawnioną Załącznik Nr 2A do SIWZ – Oferta Cenowa - Podsumowanie. 4. Podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy, aktualne na dzień składania ofert, Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu, stanowiące Załącznik Nr 3 do SIWZ. 5. Podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy, aktualne na dzień składania ofert, Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, stanowiące Załącznik Nr 4 do SIWZ. 6. Podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Istotne Postanowienia Umowy stanowiące Załącznik Nr 5 do SIWZ. 7. Wypełnione i podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Oświadczenie o podwykonawcach stanowiące Załącznik Nr 6 do SIWZ. 8. Podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Oświadczenia Wykonawcy w sprawie gwarancji zabezpieczenia należytego wykonania umowy stanowiące Załącznik Nr 7 do SIWZ. 9. Podpisaną przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Klauzulę informacyjną z art. 13 RODO stanowiącą Załącznik Nr 8 do SIWZ. 10. Kopię Świadectwa Rejestracji oferowanego leku lub oświadczenie Wykonawcy o posiadanych świadectwach rejestracji oraz oświadczenie, że na wezwanie Zamawiającego dostarczy kopię Świadectw Rejestracji. 11. Kartę charakterystyki leku, a w przypadku leku onkologicznego w postaci iniekcji – z uwzględnieniem informacji o trwałości leku po otwarciu fiolki i po rozpuszczeniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach