Przetargi.pl
Zakup fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x2 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Uszwi

Ochotnicza Straż Pożarna w Uszwi ogłasza przetarg

 • Adres: 32-865 Uszew, -
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 663050564, 515456106
 • Data zamieszczenia: 2018-09-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ochotnicza Straż Pożarna w Uszwi
  - 393
  32-865 Uszew, woj. małopolskie
  tel. 663050564, 515456106
  REGON: 851726212
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gnojnik.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x2 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Uszwi
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x2 dla OSP w Uszew zgodnie z Załącznikiem nr 6 do SIWZ - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia winien spełniać następujące wymagania: - odpowiadać wszystkim cechom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia; - być fabrycznie nowy i zgodny z obowiązującymi normami - posiadać komplet dokumentacji technicznej-eksploatacyjnej - minimalny termin gwarancji na samochód i na zabudowę pożarniczą - 24 miesiące
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34144210-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach