Przetargi.pl
Zakup fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz ze specjalistycznym wyposażeniem dla OSP Rożniatów

Ochotnicza Straż Pożarna w Rożniatowie ogłasza przetarg

 • Adres: 37-205 Zarzecze, Rożniatów
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. +48512640655, , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2020-09-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ochotnicza Straż Pożarna w Rożniatowie
  Rożniatów 46
  37-205 Zarzecze, woj. podkarpackie
  tel. +48512640655, , fax. -
  REGON: 650254160
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Stowarzyszenie

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz ze specjalistycznym wyposażeniem dla OSP Rożniatów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: „Zakup fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz ze specjalistycznym wyposażeniem dla OSP Rożniatów”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zamieszczono w załączniku nr 1, stanowiącym załącznik nr 1 do formularza oferty, który należy wypełnić i złożyć wraz ze składaną ofertą. Odbiór przedmiotu umowy odbędzie się w siedzibie Wykonawcy. Zamawiający nie dopuszcza odbioru pojazdu niekompletnego. Odbiorowi faktycznemu podlegać będzie kompletny pojazd. Odbioru dokona komisja. W skład komisji wchodzi co najmniej 2 przedstawicieli Zamawiającego. Odbiór pojazdu odbywa się w obecności co najmniej 1 przedstawiciela Wykonawcy. Odbiór przedmiotu umowy polegał będzie na sprawdzeniu stanu przedmiotu umowy i potwierdzeniu kompletności wyposażenia zgodnie ze stanem oraz specyfikacją. Wykonawca zawiadomi pisemnie Zamawiającego o gotowości do przeprowadzenia odbioru przedmiotu umowy z co najmniej 5-dniowym wyprzedzeniem. Zamawiający dopuszcza zawiadomienie w formie telefonicznej lub e-maila. Protokół odbioru dla przedmiotu umowy zostanie sporządzony w 2 egzemplarzach, 1 egzemplarz dla Zamawiającego, oraz 1 dla Wykonawcy. Zostanie podpisany przez strony. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia odpowiednich warunków umożliwiających dokonanie odbioru. Do przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się dołączyć: • kartę pojazdu, • instrukcję obsługi dla podwozia, całego samochodu i poszczególnych jego urządzeń, schemat instalacji elektrycznej. • książki (karty) gwarancyjne dla podwozia, silnika, zabudowy pożarniczej i elementów wyposażenia samochodu, • aktualne badanie techniczne, • inne niezbędnie dokumenty do rejestracji pojazdu specjalnego, • kopię świadectwa dopuszczenia do użytkowania wydanego na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz.U. z 2007r. Nr 143, poz. 1002 z późn. zm.). poświadczoną za zgodność z oryginałem dla pojazdu oraz elementy wyposażenia pojazdu, na które jest ono wymagane prawem - należy dostarczyć aktualne świadectwo dopuszczenia do użytkowania najpóźniej do dnia odbioru końcowego (odbioru pojazdu), • wykaz adresów punktów serwisowych podwozia pojazdu na ternie całego kraju, • harmonogram przeglądów pojazdu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34144210-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach