Przetargi.pl
Zakup energii elektrycznej na rok 2020 dla Powiatu Mrągowskiego i Szpitala Mrągowskiego Sp. z o.o.

Powiat Mrągowski ogłasza przetarg

 • Adres: 11-700 Mrągowo, Królewiecka
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. +48897410150 , fax. +48897417275
 • Data zamieszczenia: 2019-11-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Mrągowski
  Królewiecka 60A
  11-700 Mrągowo, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. +48897410150, fax. +48897417275
  REGON: 51074251100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.powiat.mragowo.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup energii elektrycznej na rok 2020 dla Powiatu Mrągowskiego i Szpitala Mrągowskiego Sp. z o.o.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego będących zarówno w jego bezpośrednim zarządzie jak również zarządzanych przez jego jednostki organizacyjne oraz do Szpitala Mrągowskiego Sp. z o.o. zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 755 z późn. zm.) oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy, szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ oraz projektami umów - stanowiącymi załącznik nr 5.1 i 5.2 do SIWZ. Szacowane zużycie energii elektrycznej na cele obiektów wyszczególnionych w załączniku nr 1 do SIWZ, w okresie od dnia 01.01.2020r. do dnia 31.12.2020r., określa się na 1279105 kWh. Przedmiot zamówienia w szczególności obejmuje:1)Dostawę energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego wymienionych w zał. nr 1 do SIWZ, zgodnie z warunkami określonymi w projektach umów (zał. nr 5.1 i 5.2 do SIWZ).2)Zapewnienie Zamawiającemu dostępu do informacji o danych pomiarowo-rozliczeniowych energii elektrycznej pobranej przez Zamawiającego w poszczególnych punktach poboru.3)Bilansowanie handlowe w zakresie sprzedaży energii elektrycznej.4)Zgłoszenie Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego do realizacji zawartej z Zamawiającym umowy sprzedaży energii elektrycznej w terminie gwarantującym rozpoczęcie sprzedaży energii przez Wykonawcę w terminie określonym w § 4 SIWZ, w tym przeprowadzenie procesu skutecznej zmiany sprzedawcy energii elektrycznej z właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (dalej OSD) na podstawie udzielonego przez Zamawiającego pełnomocnictwa.5)Świadczenia niezbędnej pomocy przy zawieraniu oraz realizacji umów o świadczenie usług dystrybucyjnych, w szczególności w przypadku ewentualnych zmian taryf oraz mocy umownych dla poszczególnych obiektów, w tym w zakresie ustalania treści stosownych pism i przedkładania ich do podpisu Zamawiającemu oraz uzyskania od OSD niezbędnych dokumentów.6) Umowy w sprawie zamówienia publicznego zostaną zawarte na podmioty wymienione w § 3 SIWZ ust. 3 pkt 3.1 przez Powiat Mrągowski i oddzielnie przez podmioty wymienione w § 3 SIWZ ust. 3 pkt 3.2, odpowiednio dla punktów poboru energii określonych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (zał. nr 1 do SIWZ). 7)Przedmiot zamówienia nie obejmuje świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej.8) Zamawiający posiada zawarte, w sposób opisany w § 3 SIWZ ust. 5 pkt 1, trzy odrębne umowy na dostawę (sprzedaż) i odrębne umowy na dystrybucję energii elektrycznej dla punktów wskazanych w zał. nr 1 do SIWZ. 9)Umowy na dystrybucję zawarte są na czas nieokreślony i wymagają zgłoszenia do OSD zmiany sprzedawcy.10)Umowa na dostawę (sprzedaż) energii elektrycznej zawarta jest na czas określony do dnia 31 grudnia 2019r. i nie wymaga wypowiedzenia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09300000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca musi posiadać aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Informacje dodatkowe W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt III.1.1) musi spełniać każdy z wykonawców występujących wspólnie, który będzie faktycznie realizował część zamówienia, do której wykonania wymagane jest posiadanie wskazanych uprawnień
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy (zał. nr 2 do SIWZ). 2) W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez kilku wykonawców - wykonawca winien załączyć do oferty pełnomocnictwo podpisane przez wszystkie podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia, złożone w formie oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii. Wzór pełnomocnictwa stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. 3) W przypadku ustanowienia przez Wykonawcę pełnomocnika, do oferty należy załączyć oryginał udzielonego pełnomocnictwa lub notarialnie potwierdzoną jego kopię. Z treści pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać zakres umocowania do czynności związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności do podpisania i złożenia oferty.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach